Labels

100 Tokoh Dunia (100) Alam (28) Alien (9) Artikel (268) Binatang (18) Catatanku (17) Do"a (7) Download (6) FACEBOOK (8) Fakta (20) Film (23) Foto (91) GaMe (3) Handphone (6) Imsakiyah (17) Indonesiaku (3) Internet (11) Islam (174) Kata2 (5) Kenapa? (9) Kesehatan (24) Kisah (35) Kisah 25 Nabi (22) Komputer (12) Lelucon (33) Minangkabau (21) Misteri (74) Musik (9) Nusantara (1) Olah Raga (17) Pendidikan (2) Photoshop (86) Puisi (14) Renungan (37) Sejarah (110) Teknologi (13) Tips n Trik (16) Tokoh (168) Tour De Singkarak 2011 (7) Tour De Singkarak 2013 (1) TV (7) Unik n Kreatif (288) Video (7) Widget (1)

SEJARAH AL-QURAN


Al-Qur’ān adalah kitab suci agama Islam. Umat Islam percaya bahwa Al-Qur'an merupakan puncak dan penutup wahyu Allah yang diperuntukkan bagi manusia, dan bagian dari rukun iman, yang disampaikan kepada Nabi Muhammad Shallallahu ‘alaihi wa sallam, melalui perantaraan Malaikat Jibril.Kemurnian Kitab Al-Quran ini dijamin langsung oleh Allah, yaitu Dzat yang menciptakan dan menurunkan Al-Quran itu sendiri.

Dan pada kenyataannya kita bisa melihat, satu-satunya kitab yang mudah dipelajari bahkan sampai dihafal oleh jutaan umat Islam diseluruh dunia.Al-Qur'an memberikan dorongan yang besar untuk mempelajari sejarah dengan secara adil, objektif dan tidak memihak. Dengan demikian tradisi sains Islam sepenuhnya mengambil inspirasi dari Al-Qur'an, sehingga umat Muslim mampu membuat sistematika penulisan sejarah yang lebih mendekati landasan penanggalan astronomis.

Penurunan Al-QuranAl-Qur'an tidak turun sekaligus. Al-Qur'an turun secara berangsur-angsur selama 22 tahun 2 bulan 22 hari. Oleh para ulama membagi masa turun ini dibagi menjadi 2 periode, yaitu periode Mekkah dan periode Madinah.

Periode Mekkah berlangsung selama 12 tahun masa kenabian Rasulullah SAW dan surat-surat yang turun pada waktu ini tergolong surat Makkiyyah.

Sedangkan periode Madinah yang dimulai sejak peristiwa hijrah berlangsung selama 10 tahun dan surat yang turun pada kurun waktu ini disebut surat Madaniyah.

Pengumpulan Al-Qur’an dalam satu mushaf setidaknya memiliki tiga fase, yaitu penulisan Al-Quran yaitu:
- Pencatatan Al-Qur'an di masa Nabi
- Pengumpulan Al-Qur’an di masa Abu Bakar
- Di masa Ustman bin Affan dalam satu mushaf

Pengumpulan Al-Qur'an di masa Rasullulah SAW

Pengumpulan Al-Qur’an pada zaman Rasulullah Saw dilakukan dengan dua cara yaitu:

- Menghafalnya ( Jam'u fis Sudur) Para sahabat langsung menghafalnya setiap kali Rasulullah Saw menerima wahyu. Hal ini bisa dilakukan oleh mereka dengan mudah terkait dengan kultur (budaya) orang arab yang menjaga Turast (peninggalan nenek moyang mereka diantaranya berupa syair atau cerita) dengan media hafalan dan mereka sangat terkenal daya hafalannya

- Mencatat (Jam'u fis Suthur) Setiap turun wahyu kepada Nabi, beliau selalu membacakannya kepada para sahabat dan menyuruh mereka untuk menuliskannya sembari melarang para sahabat untuk menulis hadis-hadis beliau karena khawatir akan bercampur dengan Al-Qur’an.

Pada masa ketika Nabi Muhammad SAW masih hidup, terdapat beberapa orang yang ditunjuk untuk menuliskan Al Qur'an yakni Zaid bin Tsabit, Ali bin Abi Talib, Muawiyah bin Abu Sufyan dan Ubay bin Kaab. Sahabat yang lain juga kerap menuliskan wahyu tersebut walau tidak diperintahkan. Media penulisan yang digunakan saat itu berupa pelepah kurma, lempengan batu, daun lontar, kulit atau daun kayu, pelana, potongan tulang belulang binatang. Di samping itu banyak juga sahabat-sahabat langsung menghafalkan ayat-ayat Al-Qur'an setelah wahyu diturunkan.Pengumpulan Al-Qur'an di masa Khulafaur Rasyidin

Pada masa pemerintahan Abu Bakar

Pada masa kekhalifahan Abu Bakar, terjadi beberapa pertempuran (dalam perang yang dikenal dengan nama perang Ridda) yang mengakibatkan tewasnya beberapa penghafal Al-Qur'an dalam jumlah yang signifikan. Umar bin Khattab yang saat itu merasa sangat khawatir akan keadaan tersebut lantas meminta kepada Abu Bakar untuk mengumpulkan seluruh tulisan Al-Qur'an yang saat itu tersebar di antara para sahabat. Abu Bakar lantas memerintahkan Zaid bin Tsabit sebagai koordinator pelaksaan tugas tersebut. Setelah pekerjaan tersebut selesai dan Al-Qur'an tersusun secara rapi dalam satu mushaf, hasilnya diserahkan kepada Abu Bakar. Abu Bakar menyimpan mushaf tersebut hingga wafatnya kemudian mushaf tersebut berpindah kepada Umar sebagai khalifah penerusnya, selanjutnya mushaf dipegang oleh anaknya yakni Hafsah.

Pada masa pemerintahan Utsman bin Affan

Pada masa pemerintahan khalifah ke-3 yakni Utsman bin Affan, terdapat keragaman dalam cara pembacaan Al-Qur'an (qira'at) yang disebabkan oleh adanya perbedaan dialek (lahjah) antar suku yang berasal dari daerah berbeda-beda. Hal ini menimbulkan kekhawatiran Utsman sehingga ia mengambil kebijakan untuk membuat sebuah mushaf standar (menyalin mushaf yang dipegang Hafsah) yang ditulis dengan sebuah jenis penulisan yang baku.

Standar tersebut, yang kemudian dikenal dengan istilah cara penulisan (rasam) Utsmani yang digunakan hingga saat ini. Bersamaan dengan standarisasi ini, seluruh mushaf yang berbeda dengan standar yang dihasilkan diperintahkan untuk dimusnahkan (dibakar). Dengan proses ini Utsman berhasil mencegah bahaya laten terjadinya perselisihan di antara umat Islam di masa depan dalam penulisan dan pembacaan Al-Qur'an.

Mengutip hadist riwayat Ibnu Abi Dawud dalam Al-Mashahif, dengan sanad yang shahih: Suwaid bin Ghaflah berkata, "Ali mengatakan: Katakanlah segala yang baik tentang Utsman. Demi Allah, apa yang telah dilakukannya mengenai mushaf-mushaf Al Qur'an sudah atas persetujuan kami.

Utsman berkata, 'Bagaimana pendapatmu tentang isu qira'at ini? Saya mendapat berita bahwa sebagian mereka mengatakan bahwa qira'atnya lebih baik dari qira'at orang lain. Ini hampir menjadi suatu kekufuran'. Kami berkata, 'Bagaimana pendapatmu?' Ia menjawab, 'Aku berpendapat agar umat bersatu pada satu mushaf, sehingga tidak terjadi lagi perpecahan dan perselisihan.' Kami berkata, 'Pendapatmu sangat baik'."Menurut Syaikh Manna' Al-Qaththan dalam Mahabits fi 'Ulum Al Qur'an, keterangan ini menunjukkan bahwa apa yang dilakukan Utsman telah disepakati oleh para sahabat.

Demikianlah selanjutnya Utsman mengirim utusan kepada Hafsah untuk meminjam mushaf Abu Bakar yang ada padanya. Lalu Utsman memanggil Zaid bin Tsabit Al-Anshari dan tiga orang Quraish, yaitu Abdullah bin Az-Zubair, Said bin Al-Ash dan Abdurrahman bin Al-Harits bin Hisyam.

Ia memerintahkan mereka agar menyalin dan memperbanyak mushaf, dan jika ada perbedaan antara Zaid dengan ketiga orang Quraish tersebut, hendaklah ditulis dalam bahasa Quraish karena Al Qur'an turun dalam dialek bahasa mereka. Setelah mengembalikan lembaran-lembaran asli kepada Hafsah, ia mengirimkan tujuh buah mushaf, yaitu ke Mekkah, Syam, Yaman, Bahrain, Bashrah, Kufah, dan sebuah ditahan di Madinah.

HADITS SHAHIH (kuat kebenarannya) TENTANG PROSES TURUNNYA AL QURAN

Aisyah radliallahu 'anha isteri Nabi shallallahu 'alaihi wasallam berkata; Peristiwa awal turunnya wahyu kepada Rasulullah shallallahu 'alaihi wasallam adalah diawali dengan Ar Ru`yah Ash Shadiqah (mimpi yang benar) di dalam tidur. Tidaklah beliau bermimpi, kecuali yang beliau lihat adalah sesuatu yang menyerupai belahan cahaya subuh. Dan di dalam dirinya dimasukkan perasaan untuk selalu ingin menyendiri. Maka beliau pun memutuskan untuk berdiam diri di dalam gua Hira`, beribadah di dalamnya pada malam hari selama beberapa hari dan untuk itu, beliau membawa bekal. Setelah perbekalannya habis, maka beliau kembali dan mengambil bekal. Begitulah seterusnya sehingga kebenaran pun datang pada beliau, yakni saat beliau berada di dalam gua Hira`.

Malaikat mendatanginya seraya berkata, Bacalah. Maka Rasulullah shallallahu 'alaihi wasallam menjawab, Aku tidak bisa membaca. Beliau menjelaskan: Lalu Malaikat itu pun menarik dan menutupiku, hingga aku pun merasa kesusahan. Kemudian Malaikat itu kembali lagi padaku dan berkata, 'Bacalah.' Aku menjawab, 'Aku tidak bisa membaca.' Malaikat itu menarikku kembali dan mendekapku hingga aku merasa kesulitan, lalu memerintahkan kepadaku untuk kedua kalinya seraya berkata, 'Bacalah.' Aku menjawab, 'Aku tidak bisa membaca.' Ia menarik lagi dan mendekapku ketiga kalinya hingga aku merasa kesusahan. Kemudian Malaikat itu menyuruhku kembali seraya membaca, 'IQRA` BISMIKAL LADZII KHALAQ, KHALAQAL INSAANA MIN 'ALAQ IQRA` WA RABBUKAL AKRAM ALLADZII 'ALLAMAL BIL QALAM.. -hingga- 'ALLAMAL INSAANA MAA LAM YA'LAM.'

Maka dengan badan yang menggigil, akhirnya Rasulullah shallallahu 'alaihi wasallam kembali kepada Khadijah seraya berkata, Selimutilah aku..selimutilah aku. Hingga perasaan takut beliau pun hilang. Setelah itu, beliau berkata kepada Khadijah, Wahai Khadijah, apa yang terjadi denganku, sungguh aku merasa khawatir atas diriku sendiri. Akhirnya, beliau pun menuturkan kejadian yang beliau alami. Khadijah berkata, Tidak. Bergembiralah engkau. Demi Allah, Allah tidak akan mencelakakanmu demi selama-lamanya. Sesungguhnya engkau benar-benar seorang yang senantiasa menyambung silaturahmi, seorang yang jujur kata-katanya, menolong yang lemah, memberi kepada orang yang tak punya, engkau juga memuliakan tamu dan membela kebenaran.

Akhirnya Khadijah pergi dengan membawa beliau hingga bertemu dengan Waraqah bin Naufal, ia adalah anak pamannya Khadijah, yakni saudara bapaknya. An Naufal adalah seorang penganut agama Nashrani pada masa Jahiliyah. Ia seorang yang menulis kitab Arab. Ia menulis dari kitab Injil dengan bahasa Arab. Saat itu, ia telah menjadi syeikh yang tua renta lagi buta. Khadijah berkata padanya, Wahai anak pamanku. Dengarkanlah tuturan dari anak saudaramu. Waraqah berkata, Wahai anak pamanku apa yang telah kamu lihat? Maka Nabi shallallahu 'alaihi wasallam pun mengabarkan padanya tentang kejadian yang telah beliau alami.

Kemudian Waraqah pun berkata, Ini adalah Namus yang pernah diturunkan kepada Musa. Sekiranya aku masih muda, dan sekiranya aku masih hidup... ia mengatakan beberapa kalimat. Kemudian Rasulullah shallallahu 'alaihi wasallam bertanya: Apakah mereka akan mengusirku? Waraqah menjawab, Ya, tidak ada seorang pun yang datang dengan membawa seperti apa yang kamu bawa, kecuali ia akan disakiti. Dan sekiranya aku masih mendapati hari itu, niscaya aku akan menolongmu dengan pertolongan yang hebat. Tidak lama kemudian, Waraqah pun meninggal, sementara wahyu terputus hingga membuat Rasulullah shallallahu 'alaihi wasallam sedih. (HR:Bukhari |Shahih| Kitab:Tafsir Al Quran| No:4572 )

Ibnu Abbas RA menyatakan ttg firman Allah: "LAA TUHARRIK LISAANAKA LITAJALA BIHI"( Jgnlah kamu gerakkan lidahmu untuk membaca Al Quraan krn hendak cepat2 menguasainya). Ia berkata: "Rasulullah SAW.selalu melakukannya pd waktu turunnya wahyu dg kuatnya, yakni beliau selalu menggerak2kan bibir beliau". Lalu Ibnu Abbas berkata: "Dan sayapun menggerak2kan ke2 bibir sbgmn Rasulullah SAW. menggerak2nnya. Maka Allah Azza wa Jalla (Yg Maha mulia dan Mahaperkasa) menurunkan ayat: "LAA TUHARRIK LISAANAKA LITAJALA BIHI;INNA ALAINAA JAMAHU WA QUR-AANAHU"(Jgnlah kamu gerakkan lidahmu untuk membaca Alquran krn hendak cepat2 menguasainya.

Sesungguhnya atas tanggungan kamilah mengumpulkannya (didadamu) dan (membuat pandai membacanya.) Ia berkata: "Allah mengumpulkan Al Quraan kpdmu didalam dadamu dan membacanya: "FA IDZAA QARANAAHU FATTABI QURAANAHU" (Apabila Kami telah selesai membcanya, maka ikutilah bacaannya itu). Ia berkata: "Dengarkan dan perhatikanlah, kemudian: "TSUMMA INNA ALAINAA BAYAANAH". (Kemudian atas tanggung Kamilah penjelasannya). Sesudah itu apabila Jibril datang kepada Rasulullah SAW. maka beliau mendengarkan. Apabila Jibril pergi, maka Nabi SAW. membaca wahyu sebagaimana Jibril membacanya.(HR.Bukhari|Shahih| Kitab: iman/shahih/no5)

Al Bara' RA berkata; surat yang paling terakhir kali turun secara sempurna adalah surat Al Bara'ah. Dan surat penutup yang paling terakhir kali turun adalah surat An Nisa yang berbunyi; Mereka meminta fatwa kepadamu (tentang kalalah). Katakanlah Allah memberi fatwa kepadamu tentang kalalah. (QS. Annisa'; 176). (HR:Bukhari |Shahih| Kitab:Peperangan | No:4016)

Anas bin Malik ia berkata; Utsman memerintahkan kepada Zaid bin Tsabit, Sa'id bin Al 'Ash, Abdullah bin Zubair dan Abdurrahman bin Al Harits bin Hisyam untuk menyalin Al Qur`an ke dalam Mushaf (pembukuan Alquran). Dan Utsman berkata pada mereka, Jika kalian berselisih dengan Zaid dalam masalah bahasa Arab Al Qur`an, maka tulislah berdasarkan lisannya bangsa Quraisy, sebab Al Qur`an dengan bahasa mereka. Maka mereka pun melakukannya.(HR:Bukhari|Shahih|Kitab:Keutamaan Al-Quran|no 4601)

Anas bin Malik berkata Hudzaifah bin Al Yamani datang kepada Utsman setelah sebelumnya memerangi Ahlus Syam yakni pada saat penaklukan Armenia dan Azerbaijan bersama penduduk Irak. Dan ternyata perselisihan mereka dalam Qira`ah mengejutkan Hudzaifah. Maka Hudzaifah pun berkata kepada Utsman, "Rangkullah ummat ini sebelum mereka berselisih tentang Al Qur`an sebagaimana perselisihan yang telah terjadi pada kaum Yahudi dan Nasrani." Akhirnya, Utsman mengirim surat kepada Hafshah yang berisikan, "Tolong, kirimkanlah lembaran alquran kepada kami, agar kami dapat segera menyalinnya ke dalam lembaran yang lain, lalu kami akan segera mengembalikannya pada Anda." Maka Hafshah pun mengirimkannya kepada Utsman. Lalu Utsman memerintahkan kepada Zaid bin Tsabit, Abdullah bin Zubair, Sa'id bin Al Ash dan Abdurrahman bin Al Harits bin Hisyam, sehingga mereka pun menyalinnya ke dalam lembaran shuhuf yang lain. Utsman berkata kepada tiga orang Quraisy dari mereka, "Jika kalian berselisih dengan Zaid bin Tsabit terkait dengan Al Qur`an, maka tulislah dengan bahasa Quraisy, sebab Al Qur`an turun dengan bahasa mereka." Kemudian mereka mengindahkan perintah itu hingga penyalinan selesai dan Utsman pun mengembalikannya ke Hafshah. Setelah itu, Utsman mengirimkan sejumlah Shuhuf yang telah disalin ke berbagai penjuru negeri kaum muslimin, dan memerintahkan untuk membakar Al Qur`an yang terdapat pada selain Shuhuf tersebut. Ibnu Syihab berkata; Kharijah bin Zaid telah mengabarkan kepadaku bahwa ia mendengar Zaid bin Tsabit berkata, "Kami kehilangan satu ayat dari surat Al Ahzab saat kami menyalinnya, yang sungguh aku telah mendengarnya langsung dari Rasulullah shallallahu 'alaihi wasallam saat beliau membacanya. Lalu kami pun mencarinya, dan ternyata kami menemukannya pada Khuzaimah bin Tsabit Al Anshari. Yakni ayat, "MINAL MUKMINIINA RIJAALUN SHADAQUU MAA 'AAHADUU ALLAAHA 'ALAIHI." Maka kami pun menggabungkannya di dalam mushhaf.(HR.Bukhari|Shahih|Kitab:Keutamaan Al Quran|No:4604)

Dhālika Al-Kitābu Lā Rayba Fīhi Hudáan Lilmuttaqīna (QS:Al-Baqarah:2) artinya : Kitab (Al Qur'an) ini tidak ada keraguan padanya; petunjuk bagi mereka yang bertakwa"

(Al Qur'an) ini adalah penerangan bagi seluruh manusia, dan petunjuk serta pelajaran bagi orang-orang yang bertakwa. (QS:Ali-Imran/3:138)

Sesungguhnya telah Kami buatkan bagi manusia dalam Al Qur'an ini setiap macam perumpamaan supaya mereka dapat pelajaran.(QS:Az-Zumar/39:27)

(Al Qur'an) ini adalah penjelasan yang sempurna bagi manusia, dan supaya mereka diberi peringatan dengannya, dan supaya mereka mengetahui bahwasanya Dia adalah Tuhan Yang Maha Esa dan agar orang-orang yang berakal mengambil pelajaran. (QS: Ibrahim/14:52)

DAFTAR ISI AL-QURAN
No - Nama Surah - Arti Nama - Jumlah Ayat - Tempat Turun - Urutan Turunnya wahyu
    1 - Surah Al-Fatihah - Pembukaan - 7 - Mekkah - 5
    2 - Surah Al-Baqarah - Sapi Betina - 286 - Madinah - 87
    3 - Surah Ali 'Imran - Keluarga 'Imran - 200 - Madinah - 89
    4 - Surah An-Nisa' - Wanita - 176 - Madinah - 92
    5 - Surah Al-Ma'idah - Jamuan (hidangan makanan) - 120 - Madinah - 112
    6 - Surah Al-An'am - Binatang Ternak - 165 - Mekkah - 55
    7 - Surah Al-A’raf - Tempat yang tertinggi - 206 - Mekkah - 39
    8 - Surah Al-Anfal - Harta rampasan perang - 75 - Madinah - 88
    9 - Surah At-Taubah - Pengampunan - 129 - Madinah - 113
  10 - Surah Yunus - Nabi Yunus - 109 - Mekkah - 51
  11 - Surah Hud - Nabi Hud - 123 - Mekkah - 52
  12 - Surah Yusuf - Nabi Yusuf - 111 - Mekkah - 53
  13 - Surah Ar-Ra’d - Guruh (petir) - 43 - Mekkah - 96
  14 - Surah Ibrahim - Nabi Ibrahim - 52 - Mekkah - 72
  15 - Surah Al-Hijr - Al Hijr (nama gunung) - 99 - Mekkah - 54
  16 - Surah An-Nahl - Lebah - 128 - Mekkah - 70
  17 - Surah Al-Isra' - Memperjalankan di waktu malam - 111 - Mekkah - 50
  18 - Surah Al-Kahf - Penghuni-penghuni gua - 110 - Mekkah - 69
  19 - Surah Maryam - Maryam (Maria) - 98 - Mekkah - 44
  20 - Surah Ta Ha - Ta Ha - 135 - Mekkah - 45
  21 - Surah Al-Anbiya - Nabi-Nabi - 112 - Mekkah - 73
  22 - Surah Al-Hajj - Haji - 78 - Madinah & Makkah - 103
  23 - Surah Al-Mu’minun - Orang-orang mukmin - 118 - Mekkah - 74
  24 - Surah An-Nur - Cahaya - 64 - Madinah - 102
  25 - Surah Al-Furqan - Pembeda - 77 - Mekkah - 42
  26 - Surah Asy-Syu'ara' - Penyair - 227 - Mekkah - 47
  27 - Surah An-Naml - Semut - 93 - Mekkah - 48
  28 - Surah Al-Qasas - Cerita - 88 - Mekkah - 49
  29 - Surah Al-'Ankabut - Laba-laba - 69 - Mekkah - 85
  30 - Surah Ar-Rum - Bangsa Romawi - 60 - Mekkah - 84
  31 - Surah Luqman - Keluarga Luqman - 34 - Mekkah - 57
  32 - Surah As-Sajdah - Sajdah - 30 - Mekkah - 75
  33 - Surah Al-Ahzab - Golongan-Golongan yang bersekutu - 73 - Madinah - 90
  34 - Surah Saba’ - Kaum Saba' - 54 - Mekkah - 58
  35 - Surah Fatir - Pencipta - 45 - Mekkah - 43
  36 - Surah Ya Sin - Yaasiin - 83 - Mekkah - 41
  37 - Surah As-Saffat - Barisan-barisan - 182 - Mekkah - 56
  38 - Surah Sad - Shaad - 88 - Mekkah - 38
  39 - Surah Az-Zumar - Rombongan-rombongan - 75 - Mekkah - 59
  40 - Surah Al-Mu’min - Orang yg Beriman - 85 - Mekkah - 60
  41 - Surah Fussilat - Yang dijelaskan - 54 - Mekkah - 61
  42 - Surah Asy-Syura - Musyawarah - 53 - Mekkah - 62
  43 - Surah Az-Zukhruf - Perhiasan - 89 - Mekkah - 63
  44 - Surah Ad-Dukhan - Kabut - 59 - Mekkah - 64
  45 - Surah Al-Jasiyah - Yang bertekuk lutut - 37 - Mekkah - 65
  46 - Surah Al-Ahqaf - Bukit-bukit pasir - 35 - Mekkah - 66
  47 - Surah Muhammad - Muhammad - 38 - Madinah - 95
  48 - Surah Al-Fath - Kemenangan - 29 - Madinah - 111
  49 - Surah Al-Hujurat - Kamar-kamar - 18 - Madinah - 106
  50 - Surah Qaf - Qaaf - 45 - Mekkah - 34
  51 - Surah Az-Zariyat - Angin yang menerbangkan - 60 - Mekkah - 67
  52 - Surah At-Tur - Bukit - 49 - Mekkah - 76
  53 - Surah An-Najm - Bintang - 62 - Mekkah - 23
  54 - Surah Al-Qamar - Bulan - 55 - Mekkah - 37
  55 - Surah Ar-Rahman - Yang Maha Pemurah - 78 - Madinah & Mekkah - 97
  56 - Surah Al-Waqi’ah - Hari Kiamat - 96 - Mekkah - 46
  57 - Surah Al-Hadid - Besi - 29 - Madinah - 94
  58 - Surah Al-Mujadilah - Wanita yang mengajukan gugatan - 22 - Madinah - 105
  59 - Surah Al-Hasyr - Pengusiran - 24 - Madinah - 101
  60 - Surah Al-Mumtahanah - Wanita yang diuji - 13 - Madinah - 91
  61 - Surah As-Saff - Satu barisan - 14 - Madinah - 109
  62 - Surah Al-Jumu’ah - Hari Jum’at - 11 - Madinah - 110
  63 - Surah Al-Munafiqun - Orang-orang yang munafik - 11 - Madinah - 104
  64 - Surah At-Tagabun - Hari dinampakkan kesalahan-kesalahan - 18 - Madinah - 108
  65 - Surah At-Talaq - Talak - 12 - Madinah - 99
  66 - Surah At-Tahrim - Mengharamkan - 12 - Madinah - 107
  67 - Surah Al-Mulk - Kerajaan - 30 - Mekkah - 77
  68 - Surah Al-Qalam - Pena - 52 - Mekkah - 2
  69 - Surah Al-Haqqah - Hari kiamat - 52 - Mekkah - 78
  70 - Surah Al-Ma’arij - Tempat naik - 44 - Mekkah - 79
  71 - Surah Nuh - Nuh - 28 - Mekkah - 71
  72 - Surah Al-Jinn - Jin - 28 - Mekkah - 40
  73 - Surah Al-Muzzammil - Orang yang berselimut - 20 - Mekkah - 3
  74 - Surah Al-Muddassir - Orang yang berkemul - 56 - Mekkah - 4
  75 - Surah Al-Qiyamah - Hari Kiamat - 40 - Mekkah - 31
  76 - Surah Al-Insan - Manusia - 31 - Madinah - 98
  77 - Surah Al-Mursalat - Malaikat-Malaikat Yang Diutus - 50 - Mekkah - 33
  78 - Surah An-Naba’ - Berita besar - 40 - Mekkah - 80
  79 - Surah An-Nazi’at - Malaikat-Malaikat Yang Mencabut - 46 - Mekkah - 81
  80 - Surah 'Abasa - Ia Bermuka masam - 42 - Mekkah - 24
  81 - Surah At-Takwir - Menggulung - 29 - Mekkah - 7
  82 - Surah Al-Infitar - Terbelah - 19 - Mekkah - 82
  83 - Surah Al-Tatfif - Orang-orang yang curang - 36 - Mekkah - 86
  84 - Surah Al-Insyiqaq - Terbelah - 25 - Mekkah - 83
  85 - Surah Al-Buruj - Gugusan bintang - 22 - Mekkah - 27
  86 - Surah At-Tariq - Yang datang di malam hari - 17 - Mekkah - 36
  87 - Surah Al-A’la - Yang paling tinggi - 19 - Mekkah - 8
  88 - Surah Al-Gasyiyah - Hari Pembalasan - 26 - Mekkah - 68
  89 - Surah Al-Fajr - Fajar - 30 - Mekkah - 10
  90 - Surah Al-Balad - Negeri - 20 - Mekkah - 35
  91 - Surah Asy-Syams - Matahari - 15 - Mekkah - 26
  92 - Surah Al-Lail - Malam - 21 - Mekkah - 9
  93 - Surah Ad-Duha - Waktu matahari sepenggalahan naik (Dhuha) - 11 - Mekkah - 11
  94 - Surah Al-Insyirah - Melapangkan - 8 - Mekkah - 12
  95 - Surah At-Tin - Buah Tin - 8 - Mekkah - 28
  96 - Surah Al-'Alaq - Segumpal Darah - 19 - Mekkah - 1
  97 - Surah Al-Qadr - Kemuliaan - 5 - Mekkah - 25
  98 - Surah Al-Bayyinah - Pembuktian - 8 - Madinah - 100
  99 - Surah Az-Zalzalah - Kegoncangan - 8 - Mekkah - 93
100 - Surah Al-'Adiyat - Berlari kencang - 11 - Mekkah - 14
101 - Surah Al-Qari'ah - Hari Kiamat - 11 - Mekkah - 30
102 - Surah At-Takasur - Bermegah-megahan - 8 - Mekkah - 16
103 - Surah Al-'Asr - Masa/Waktu - 3 - Mekkah - 13
104 - Surah Al-Humazah - Pengumpat - 9 - Mekkah - 32
105 - Surah Al-Fil - Gajah - 5 - Mekkah - 19
106 - Surah Quraisy - Suku Quraisy - 4 - Mekkah - 29
107 - Surah Al-Ma’un - Barang-barang yang berguna - 7 - Mekkah - 17
108 - Surah Al-Kausar - Nikmat yang berlimpah - 3 - Mekkah - 15
109 - Surah Al-Kafirun - Orang-orang kafir - 6 - Mekkah - 18
110 - Surah An-Nasr - Pertolongan - 3 - Madinah - 114
111 - Surah Al-Lahab - Gejolak Api/ Sabut - 5 - Mekkah - 6
112 - Surah Al-Ikhlas - Ikhlas - 4 - Mekkah - 22
113 - Surah Al-Falaq - Waktu Subuh - 5 - Mekkah - 20
114 - Surah An-Nas - Manusia - 6 - Mekkah - 21

Dan sesungguhnya telah Kami mudahkan Al Qur'an untuk pelajaran, maka adakah orang yang mengambil pelajaran?(QS:Al-Qamar/54:17)

Sesungguhnya Kami mudahkan Al Qur'an itu dengan bahasamu supaya mereka mendapat pelajaran.(QS:Ad-Dukhan/44:58)

"Sejak di turunkannya isi ayat-ayat Al-Quran hingga nanti berakhirnya jaman, Insyaallah isi Al-Quran tetap sama tdk ada perubahan. Al-Quran Al-Karim tetap 114 surat , yang terdiri atas 6.236 ayat
"

Silsilah Nabi dan Rasul dan Urutan Manusia


Biar Adil dasarnya adalah Berdasarkan AL-QURAN DAN INJIL...
(baca penjelasan detailnya dibawah gambar BACA HINGGA TUNTAS)

MANUSIA AWALNYA ADALAH SATU UMAT
Manusia dahulunya hanyalah satu umat, kemudian mereka berselisih . Kalau tidaklah karena suatu ketetapan yang telah ada dari Tuhanmu dahulu , pastilah telah diberi keputusan di antara mereka , tentang apa yang mereka perselisihkan itu. (QS:Yunus/10:19)

Manusia itu adalah umat yang satu. (Setelah timbul perselisihan), maka Allah mengutus para nabi sebagai pemberi kabar gembira dan pemberi peringatan, dan Allah menurunkan bersama mereka Kitab dengan benar, untuk memberi keputusan di antara manusia tentang perkara yang mereka perselisihkan. Tidaklah berselisih tentang Kitab itu melainkan orang yang telah didatangkan kepada mereka Kitab, yaitu setelah datang kepada mereka keterangan-keterangan yang nyata, karena dengki antara mereka sendiri. Maka Allah memberi petunjuk orang-orang yang beriman kepada kebenaran tentang hal yang mereka perselisihkan itu dengan kehendak-Nya. Dan Allah selalu memberi petunjuk orang yang dikehendaki-Nya kepada jalan yang lurus. (QS:Al-Baqara/2:213)

MASIH KURANG YAKIN PERADABAN MANUSIA DIMULAI DARI JAZIRAH ARAB..?
Baitul Maqdis sekarang Yerusalem Palestina, umat nasrani menyebut sebagai Yerussalem, Yahudi (bani israil) menyebutnya Israel. wilayah tersebut masih dalam satu area dalam wilayah negara Palestina (jazirah arab)

DALIL DARI INJIL PERJANJIAN BARU

Matius 2:5 Mereka berkata kepadanya: "Di Betlehem di tanah Yudea, karena demikianlah ada tertulis dalam kitab nabi >>>>>BETLEHEM ITU SEKITAR 10KM SEBELAH SELATAN YERUSSALEM TEMPAT DIMANA MASJID AL-AQSA BERDIRI DULU NAMANYA BAITUL MAQDIS KALAU BAITULLAH ITU UNTUK MASJIDIL HARAM DI MEKAH (dua tempat suci ini bersejarah dalam Kisah Isra Miqraj..

"Maha Suci Allah, yang telah memperjalankan hamba-Nya pada suatu malam dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa yang telah Kami berkahi sekelilingnya agar Kami perlihatkan kepadanya sebagian dari tanda-tanda (kebesaran) Kami. Sesungguhnya Dia adalah Maha Mendengar lagi Maha Melihat".(QS:Al-Isra/17:1)

Matius 2:6 Dan engkau Betlehem, tanah Yehuda, engkau sekali-kali bukanlah yang terkecil di antara mereka yang memerintah Yehuda, karena dari padamulah akanbangkit seorang pemimpin, yang akan menggembalakan umat-Ku Israel >>>PAHAMI KRONOLOGI/URUTANNYA LAHIRNYA ISRAEL DAN YEHUDA/YUDEA PADA PENJELASAN DIBAWAH

(Ingatlah), ketika isteri 'Imran berkata: "Ya Tuhanku, sesungguhnya aku menazarkan kepada Engkau anak yang dalam kandunganku menjadi hamba yang saleh dan berkhidmat (di Baitul Maqdis). Karena itu terimalah (nazar) itu daripadaku. Sesungguhnya Engkaulah Yang Maha Mendengar lagi Maha Mengetahui". (QS:Ali-Imran/3:35) >>>>>>INI BUKTINYA NABI ISA AL MASIH AS DILAHIRKAN DALAM WILAYAH BAITUL MAQDIS (Betlehem-Yerusakem)

Orang-orang yang kurang akalnya di antara manusia akan berkata: "Apakah yang memalingkan mereka (umat Islam) dari kiblatnya (baitul maqdis) yang dahulu mereka telah berkiblat kepadanya?" Katakanlah: "Kepunyaan Allah-lah timur dan barat; Dia memberi petunjuk kepada siapa yang dikehendaki-Nya ke jalan yang lurus. (QS:Al-Baqara/2:142)

Dan (ingatlah), ketika dikatakan kepada mereka (Bani Israil): "Diamlah di negeri ini saja (baitul maqdis) dan makanlah dari (hasil bumi)nya di mana saja kamu kehendaki.". Dan katakanlah: "Bebaskanlah kami dari dosa kami dan masukilah pintu gerbangnya sambil membungkuk, niscaya Kami ampuni kesalahan-kesalahanmu". Kelak akan Kami tambah (pahala) kepada orang-orang yang berbuat baik.(QS:Al-Araf/7:161)
>>>INI PERINTAH KALA ITU ALLAH KEPADA BANI ISRAIL UNTUK BERDIAM DIRI DI BAITUL MAQDIS NAMUN KARENA WATAKNYA KERAS KEPALA, SOMBONG DAN INGKAR PADA PERINTAH ALLAH AKHIRNYA DIA SENDIRI GAK PUNYA TEMPAT YG TETAP, HINGGA SEKARANG ISRAEL ITU GAK PUNYA TANAH. TEMPAT YG DITEMPATI ITU HASIL NYEROBOT DARI PALESTINA KARENA JANJI HADIAH DARI INGGRIS SBG HADIAH TELAH MEMBANTU PD PERANG DUNIA KE2

Dia menurunkan Al Kitab (Al Qur'an) kepadamu dengan sebenarnya; membenarkan kitab yang telah diturunkan sebelumnya dan menurunkan Taurat dan Injil, (QS: Ali-Imran/3:3)

URUTAN NABI DAN SETIAP KISAH NABI ADA PENJELASAN DALAM AL QURAN NAMUN SAYA SAMPAIKAN YG PENTING-PENTING SAJA

Sesungguhnya Kami telah memberikan wahyu kepadamu sebagaimana Kami telah memberikan wahyu kepada Nuh dan nabi-nabi yang kemudiannya, dan Kami telah memberikan wahyu (pula) kepada Ibrahim, Isma'il, Ishaq, Ya'qub dan anak cucunya, 'Isa, Ayyub, Yunus, Harun dan Sulaiman. Dan Kami berikan Zabur kepada daud. (QS:An-Nisa/4:163)

Dan Kami telah menganugerahkan Ishaq dan Ya'qub kepadanya. Kepada keduanya masing-masing telah Kami beri petunjuk; dan kepada Nuh sebelum itu (juga) telah Kami beri petunjuk, dan kepada sebahagian dari keturunannya (Nuh) yaitu daud, Sulaiman, Ayyub, Yusuf, Musa dan Harun. Demikianlah kami memberi balasan kepada orang-orang yang berbuat baik, (QS:Al-Anaam/6:84)

1. NABI ADAM AS dan Hawa manusia pertama yg diciptakan Allah dari tanah dan diturunkan Allah ke bumi dan bertemu kembali disebuah bukit namanya Jabal Rahmah / Padang

Dan Kami berfirman: "Hai adam diamilah oleh kamu dan isterimu surga ini, dan makanlah makanan-makanannya yang banyak lagi baik di mana saja yang kamu sukai, dan janganlah kamu dekati pohon ini, yang menyebabkan kamu termasuk orang-orang yang zalim. Lalu keduanya digelincirkan oleh syaitan dari surga itu dan dikeluarkan dari keadaan semula dan Kami berfirman: "Turunlah kamu! sebagian kamu menjadi musuh bagi yang lain, dan bagi kamu ada tempat kediaman di bumi, dan kesenangan hidup sampai waktu yang ditentukan"(QS:Al-Baqara/2:35-26)

2. NABI IDRIS AS
3. NABI NUH AS
4. NABI HUUD AS
5. NABI SHOLEH AS
6. NABI IBRAHIM AS....bapak para nabi2 sbg pelopor ttg KeEsaan Allah Tuhan semesta alam. Islam ada sejak jaman Nabi Ibrahim AS.

Dan Ibrahim telah mewasiatkan ucapan itu kepada anak-anaknya, demikian pula Ya'qub. (Ibrahim berkata): "Hai anak-anakku! Sesungguhnya Allah telah memilih agama ini bagimu, maka janganlah kamu mati kecuali dalam memeluk agama islam". (QS:Al-Baqara/2:132)

7. NABI ISMAIL AS
8. NABI LUTH AS
9. NABI ISHAQ AS
10. NABI YA'KUB AS (turunan Ishaq) awal lahirnya Bani Israil (cikal bakal Israel/Yahudi sbg sumber petaka tukang ingkar) dan Mulai dari sini turun dst perpecahan tersebut terjadi

11. NABI YUSUF AS
12. NABI SYU'AIB AS
13. NABI AYYUB AS
14. NABI DZULKIFLI AS
15. NABI MUSA AS ......difitnah bani Israil dg dibelokan Tauratnya

Hai Bani Israil ingatlah akan ni'mat-Ku yang telah Aku anugerahkan kepadamu, dan penuhilah janjimu kepada-Ku niscaya Aku penuhi janji-Ku kepadamu; dan hanya kepada-Ku-lah kamu harus takut (tunduk).Dan berimanlah kamu kepada apa yang telah Aku turunkan (Al Qur'an) yang membenarkan apa yang ada padamu (Taurat), dan janganlah kamu menjadi orang yang pertama kafir kepadanya, dan janganlah kamu menukarkan ayat-ayat-Ku dengan harga yang rendah, dan hanya kepada Akulah kamu harus bertakwa.(QS:Al-Baqara/2:40-41)

Dan (ingatlah), ketika Kami berikan kepada Musa Al Kitab (Taurat) dan keterangan yang membedakan antara yang benar dan yang salah, agar kamu mendapat petunjuk. (QS:Al-Baqara/2:53)

16. NABI HARUN AS
17. NABI DAUD AS ......difitnah bani Israil dg dibelokan Zaburnya

Telah dila'nati orang-orang kafir dari Bani Israil dengan lisan daud dan 'Isa putera Maryam. Yang demikian itu, disebabkan mereka durhaka dan selalu melampaui batas.
(QSlAl-Maeda/5:78)

18. NABI SULAIMAN AS
19. NABI ILYAS AS
20. NABI ILYASA' AS
21. NABI YUNUS AS
22. NABI ZAKARIA AS
23. NABI YAHYA AS
24. NABI ISA AL MASIH AS........difitnah bani Israil dg dibelokan Injilnya dan berlanjut pindah ke romawi berlanjut hingga lahirnya perubahan peradaban manusia didunia barat (Renaissance) abad 16 lahirnya Perjanjian Baru dan Injil yg telah dirubah tsb dipakai hingga sekarang.

Maka tatkala 'Isa mengetahui keingkaran mereka (Bani Israil) berkatalah dia: "Siapakah yang akan menjadi penolong-penolongku untuk (menegakkan agama) Allah?" Para hawariyyin (sahabat-sahabat setia) menjawab: "Kamilah penolong-penolong (agama) Allah. Kami beriman kepada Allah; dan saksikanlah bahwa sesungguhnya kami adalah orang-orang yang berserah diri.(QS:Ali-Imran/3:52)

Berkata 'Isa: "Sesungguhnya aku ini hamba Allah, Dia memberiku Al Kitab (Injil) dan Dia menjadikan aku seorang nabi, dan Dia menjadikan aku seorang yang diberkati di mana saja aku berada, dan Dia memerintahkan kepadaku (mendirikan) shalat dan (menunaikan) zakat selama aku hidup; (QS:Maryam/19:30-31)

Hai Maryam, ta'atlah kepada Tuhanmu, sujud dan ruku'lah bersama orang-orang yang ruku' . (QS:Ali-Imran/3:43)

25. NABI MUHAMMAD SAW.......Nabi terakhir dan penutup dgn Al Quran sbg Petunjuk kepada seluruh umat manusia di akhir jaman.  "Sesungguhnya telah ada pada (diri) Rasulullah itu suri teladan yang baik bagimu (yaitu) bagi orang yang mengharap (rahmat) Allah dan (kedatangan) hari kiamat dan dia banyak menyebut Allah". (QS:Al-Ahzab/33:21)

Rasulullah shallallahu 'alaihi wasallam bersabda: "Setiap Nabi mempunyai doa yang telah dikabulkan, sedang aku insya Allah terus akan menyimpan doaku sebagai syafaat untuk umatku di hari kiamat nanti."(HR.Bukhari|Shahih|Kitab:Tauhid|No:6920)

JARAK ANTARA NABI YANG SATU KE NABI YANG LAIN ITU BISA RATUSAN BAHKAN RIBUAN TAHUN NAMUN ADA PULA NABI YANG SATU DENGAN YG LAIN HIDUP DALAM SATU GENERASI.

Diantara urutan dan turunan-turunan tersebut lahirlah manusia-manusia yg tersebar keseluruh penjuru dunia dan diantara manusia-manusia tersebut terdapat hamba2 pilihan Allah dan akhirnya diutuss/diangkat menjadi Nabi dan menerima Wahyu/Kitab

ULUL ASMI = gelar dari Allah kepada nabi2 yg sabar dan sempurna menegakkan agama Agama Allah yaitu kpd Nabi Nuh AS, Ibrahim AS, Musa AS, Isa Al Masih AS dan Muhammad SAW

AL-AMIN = gelar yg diberikan Allah kepada Nabi Muhammad SAW karena jujur dan dapat dipercaya sebagai teladan seluh manusia yg hidup diakhir jaman ini. bukan hanya nabinya umat islam saja namun nabi dan petujuk buat seluruh umat manusia yg hidup dialhir jaman (Rahmatan lil alamin = rahmat buat seluruh alam)

KRONOLOGI LAHIRNYA BANI ISRAIL / YAHUDI / ISRAEL

Kisahnya diawali dgn kisah Bani Israil atau berkembang jadi Yahudi adalah turunan dari Nabi Yaqub AS (dari turunan Nabi Ishaq AS putra nabi Ibrahim AS) dimana dari keempat orang istrinya Nabi Yaqub AS memiliki 12 anak, antara laini Rubin, Simeon, Lawway, Yahuda, Zebulaon, Isakhar, Dann, Gad, Asyer, Naftali, Yusuf, dan Benyamin (pada masa itu ada bahasa ibrani dan arab)

Yang dimaksut Jehuda/Jeshua itu dari keturunan dari Nabi Yakub AS yg dalam lingkungannya disebut Al-Asbath (cucu-cucu) dan suku /marganya dg sebutan Sibith.

Dari keturunan sibith kemudian punya keturunan2 diantara para Nabi-nabi antara lain

- Lewi, di keturunannya antara lain Nabi Musa AS, Nabi Harun AS, Nabi Ilyas AS
- Yahuda, keturunannya antara lain Nabi Daud AS , Nabi Sulaiman AS, Nabi Zakaria AS, Nabi Yahya AS, Nabi Isa AS putra ibu Maryam
- Bunyamin, di keturunannya terdapat Nabi Yunus AS.


SILAHKAN KROS CHECK penjelasan diatas dgn dgn "Alkitab Terjemahan Baru"

Kel. 1:2 Ruben, Simeon, Lewi dan Yehuda;
Kejadian 17:26 Pada hari itu juga Abraham dan Ismael, anaknya, disunat.
Kejadian 21:4 Kemudian Abraham menyunat Ishak, anaknya itu, ketika berumur delapan hari, seperti yang diperintahkan Allah kepadanya.
>>>>>BUKTINYA INI NABI IBRAHIM SAJA TUNDUK PADA PERINTAH ALLAH, NAMUN BANYAK AYAT2 DIINJIL YG DIBELOKAN TP KURANG RAPI MBELOKINNYA

Kejadian 35:23 Anak-anak Lea ialah Ruben, anak sulung Yakub, kemudian Simeon, Lewi, Yehuda, Isakhar dan Zebulon.
Kejadian 46:12 Anak-anak Yehuda ialah Er, Onan, Syela, Peres dan Zerah; tetapi Er dan Onan mati di tanah Kanaan; dan anak-anak Peres ialah Hezron dan Hamul.

Kejadian 35:24 Anak-anak Rahel ialah Yusuf dan Benyamin.
Kejadian 1:3 Isakhar, Zebulon dan Benyamin;
Kejadian 46:21 Anak-anak Benyamin ialah Bela, Bekher, Asybel, Gera, Naaman, Ehi, Rosh, Mupim, Hupim dan Ared.

Bilangan 1:5 Dan inilah nama semua orang yang harus mendampingi kamu. Dari suku Ruben: Elizur bin Syedeur;
Bilangan 1:6 dari suku Simeon: Selumiel bin Zurisyadai;
Bilangan 1:7 dari suku Yehuda: Nahason bin Aminadab;
Bilangan 1:8 dari suku Isakhar: Netaneel bin Zuar;
Bilangan 1:9 dari suku Zebulon: Eliab bin Helon;
Bilangan 1:10 dari keturunan Yusuf: Elisama bin Amihud dari suku Efraim, dan Gamaliel bin Pedazur dari suku Manasye;
Bilangan 1:11 dari suku Benyamin: Abidan bin Gideoni;
Bilangan 1:12 dari suku Dan: Ahiezer bin Amisyadai;
Bilangan 1:13 dari suku Asyer: Pagiel bin Okhran;
Bilangan 1:14 dari suku Gad: Elyasaf bin Rehuel;
Bilangan 1:15 dari suku Naftali: Ahira bin Enan."
Bilangan 1:16 Itulah orang-orang yang dipilih dari umat itu, masing-masing sebagai pemimpin dari suku bapa leluhurnya; mereka inilah kepala-kepala pasukan Israel.

KENAPA PADA INJIL YG SEKARANG MEMBENARKAN ISRAEL padahal israel/bani irsail/Yahudi itu yg memfitnah nabi Isa Al Masih AS dan membelokkan Injilnya

SILAHKAN DI KROS CHECK ANTARA HADITS SHAHIH INI DENGAN INJIL DIBAWAHNYA TTG JUMLAH PASUKAN DAJJAL (Yehuda,Zebulon,Ruben,Manayse adalah dari Kaum Yahudi Israil (bani israil)

Rasulullah Shallallahu 'alaihi wa Salam bersabda: "Dajjal diikuti Yahudi Ashbahan sebanyak tujuhpuluh ribu, mereka mengenakan jubah hijau."(HR.Muslim|Shahih|Kitab: Fitnah dan Tanda Kiamat|no:5237)

SUMBER Alkitab Terjemahan Baru
Bilangan. 1:27 Jumlah yang dicatat dari suku Yehuda ada tujuh puluh empat ribu enam ratus orang.
Bilangan. 1:31 Jumlah yang dicatat dari suku Zebulon ada lima puluh tujuh ribu empat ratus orang.
Bilangan. 1:39 Jumlah yang dicatat dari suku Dan ada enam puluh dua ribu tujuh ratus orang.
Bilangan. 2:4 Pasukannya terdiri dari tujuh puluh empat ribu enam ratus orang yang dicatat.
Bilangan. 2:8 Pasukannya terdiri dari lima puluh tujuh ribu empat ratus orang yang dicatat.
Bilangan. 2:26 Pasukannya terdiri dari enam puluh dua ribu tujuh ratus orang yang dicatat.
Bilangan. 2:31 Jumlah orang yang dicatat dalam laskar Dan ada seratus lima puluh tujuh ribu enam ratus orang. Merekalah yang terkemudian berangkat, menurut panji-panji mereka."
Bilangan. 3:43 Semua anak sulung laki-laki yang dicatat namanya dalam pencatatan itu, yakni yang berumur satu bulan ke atas, ada dua puluh dua ribu dua ratus tujuh puluh tiga orang.
Bilangan. 4:36 Maka jumlah pencatatan mereka menurut kaum-kaum mereka ada dua ribu tujuh ratus lima puluh orang.
Bilangan. 26:7 Itulah kaum-kaum orang Ruben, dan orang-orang yang dicatat dari mereka berjumlah empat puluh tiga ribu tujuh ratus tiga puluh orang.
Bilangan. 26:22 Itulah kaum-kaum Yehuda, dan orang-orang yang dicatat dari mereka berjumlah tujuh puluh enam ribu lima ratus orang.
Bilangan. 26:34 Itulah kaum-kaum Manasye, dan orang-orang yang dicatat dari mereka berjumlah lima puluh dua ribu tujuh ratus orang.
Bilangan. 26:51 Itulah orang-orang yang dicatat dari orang Israel, enam ratus satu ribu tujuh ratus tiga puluh orang banyaknya.


Kenapa dalam Injil sekarang itu ada nama Yakobus itu sebagai pemuliaan buat Nabi Yakub AS sesepuhnya bani Israil masa inilah setelah injil pindah ke dunia barat (romawi)

Sifat dan tabiat kaum Bani Isrel dan keturunannya Sombong, Ingkar, Pembohong, Penentang, Keras kepala, Tamak /rakus dengan segala duniawi dan kepentingan dirinya, Pengecut, suka menghina, bahkan berani mengina dan memfitnah Nabinya. Bahkan berani mengganti isi dari Kitab Zabur, Taurat, dan Injil. Diantara sifat2 tersebut melekat juga pd diri Fir'aun dan bekembang hingga turun temurun hingga yg tersebar diseantero jagat yg mencolok sekali adalah kaum Yahudi . Ini semua terjadi dan kuasa Allah dalam menguji manusia-manusia ciptaan-NYA dengan apakah manusia yg tlah dititipi akal dan hati untuk menghadapi dan mengatasinya

ikuti terus nantiakan nemu sejahat apa dia terhadap Nabi Isa Al Masih putra ibu maryam biar u tahu urutannya kita mulai ketika jaman nabi Musa AS ya ini dasar yg bisa dipertanggung jawabkan

Hai bani israil ingatlah akan ni'mat-Ku yang telah Aku anugerahkan kepadamu, dan penuhilah janjimu kepada-Ku niscaya Aku penuhi janji-Ku kepadamu; dan hanya kepada-Ku-lah kamu harus takut (tunduk). (QS:Al-Baqara/2:40)

Hai bani israil, ingatlah akan ni'mat-Ku yang telah Aku anugerahkan kepadamu dan (ingatlah pula) bahwasanya Aku telah melebihkan kamu atas segala umat . (QS:Al-Baqara/2:47)

Dan (ingatlah), ketika Kami mengambil janji dari bani israil (yaitu): Janganlah kamu menyembah selain Allah, dan berbuat baiklah kepada ibu bapak, kaum kerabat, anak-anak yatim, dan orang-orang miskin, serta ucapkanlah kata-kata yang baik kepada manusia, dirikanlah shalat dan tunaikanlah zakat. Kemudian kamu tidak memenuhi janji itu, kecuali sebahagian kecil daripada kamu, dan kamu selalu berpaling.(QS:Al-Baqara/2:83)

Kemudian kamu (bani israil) membunuh dirimu (saudaramu sebangsa) dan mengusir segolongan daripada kamu dari kampung halamannya, kamu bantu membantu terhadap mereka dengan membuat dosa dan permusuhan; tetapi jika mereka datang kepadamu sebagai tawanan, kamu tebus mereka, padahal mengusir mereka itu (juga) terlarang bagimu. Apakah kamu beriman kepada sebahagian Al Kitab (Taurat) dan ingkar terhadap sebahagian yang lain? Tiadalah balasan bagi orang yang berbuat demikian daripadamu, melainkan kenistaan dalam kehidupan dunia, dan pada hari kiamat mereka dikembalikan kepada siksa yang sangat berat. Allah tidak lengah dari apa yang kamu perbuat . (QS:Al-Baqara/2:85)

Apakah kamu menghendaki untuk meminta kepada Rasul kamu seperti bani israil meminta kepada Musa pada zaman dahulu? Dan barangsiapa yang menukar iman dengan kekafiran, maka sungguh orang itu telah sesat dari jalan yang lurus. (QS:Al-Baqara/2:108)

Tanyakanlah kepada bani israil: "Berapa banyaknya tanda-tanda (kebenaran) yang nyata, yang telah Kami berikan kepada mereka". Dan barangsiapa yang menukar ni`mat Allah setelah datang ni'mat itu kepadanya, maka sesungguhnya Allah sangat keras siksa-Nya.
(QS:Al-Baqara/2:211)

Apakah kamu tidak memperhatikan pemuka-pemuka bani israil sesudah Nabi Musa, yaitu ketika mereka berkata kepada seorang Nabi mereka: "Angkatlah untuk kami seorang raja supaya kami berperang (di bawah pimpinannya) di jalan Allah". Nabi mereka menjawab: "Mungkin sekali jika kamu nanti diwajibkan berperang, kamu tidak akan berperang." Mereka menjawab: "Mengapa kami tidak mau berperang di jalan Allah, padahal sesungguhnya kami telah diusir dari kampung halaman kami dan dari anak-anak kami?" . Maka tatkala perang itu diwajibkan atas mereka, merekapun berpaling, kecuali beberapa orang saja di antara mereka. Dan Allah Maha Mengetahui orang-orang yang zalim. (QS:Al-Baqara/2:246)

Dan (sebagai) Rasul kepada bani israil (yang berkata kepada mereka): "Sesungguhnya aku telah datang kepadamu dengan membawa sesuatu tanda (mu'jizat) dari Tuhanmu, yaitu aku membuat untuk kamu dari tanah berbentuk burung; kemudian aku meniupnya, maka ia menjadi seekor burung dengan seizin Allah; dan aku menyembuhkan orang yang buta sejak dari lahirnya dan orang yang berpenyakit sopak; dan aku menghidupkan orang mati dengan seizin Allah; dan aku kabarkan kepadamu apa yang kamu makan dan apa yang kamu simpan di rumahmu. Sesungguhnya pada yang demikian itu adalah suatu tanda (kebenaran kerasulanku) bagimu, jika kamu sungguh-sungguh beriman." (QS:Ali-Imran/3:49)

Maka tatkala 'Isa mengetahui keingkaran mereka (bani israil) berkatalah dia: "Siapakah yang akan menjadi penolong-penolongku untuk (menegakkan agama) Allah?" Para hawariyyin (sahabat-sahabat setia) menjawab: "Kamilah penolong-penolong (agama) Allah. Kami beriman kepada Allah; dan saksikanlah bahwa sesungguhnya kami adalah orang-orang yang berserah diri. (QS:Ali-Imran/3:52)

Semua makanan adalah halal bagi bani israil melainkan makanan yang diharamkan oleh israil (Ya'qub) untuk dirinya sendiri sebelum Taurat diturunkan. Katakanlah: "(Jika kamu mengatakan ada makanan yang diharamkan sebelum turun Taurat), maka b...awalah Taurat itu, lalu bacalah dia jika kamu orang-orang yang benar". (QS:Ali-Imran/3:93)

Dan sesungguhnya Allah telah mengambil perjanjian (dari) bani israil dan telah Kami angkat di antara mereka dua belas orang pemimpin dan Allah berfirman: "Sesungguhnya Aku beserta kamu, sesungguhnya jika kamu mendirikan shalat dan menunaikan zakat serta beriman kepada rasul-rasul-Ku dan kamu bantu mereka dan kamu pinjamkan kepada Allah pinjaman yang baik sesungguhnya Aku akan menghapus dosa-dosamu. Dan sesungguhnya kamu akan Kumasukkan ke dalam surga yang mengalir di dalamnya sungai-sungai. Maka barangsiapa yang kafir di antaramu sesudah itu, sesungguhnya ia telah tersesat dari jalan yang lurus". (QS:Al-Maeda/5:12)

Oleh karena itu Kami tetapkan (suatu hukum) bagi bani israil, bahwa: barangsiapa yang membunuh seorang manusia, bukan karena orang itu (membunuh) orang lain atau bukan karena membuat kerusakan di muka bumi, maka seakan-akan dia telah membunuh manusia seluruhnya. Dan barangsiapa yang memelihara kehidupan seorang manusia, maka seolah-olah dia telah memelihara kehidupan manusia semuanya. Dan sesungguhnya telah datang kepada mereka rasul-rasul Kami dengan (membawa) keterangan-keterangan yang jelas, kemudian banyak di antara mereka sesudah itu sungguh-sungguh melampaui batas dalam berbuat kerusakan di muka bumi.
(QS:Al-Maeda/5:32)

Dan Kami iringkan jejak mereka (nabi-nabi bani israil) dengan 'Isa putera Maryam, membenarkan kitab yang sebelumnya, yaitu: Taurat. Dan Kami telah memberikan kepadanya Kitab Injil sedang di dalamnya (ada) petunjuk dan cahaya (yang menerangi), dan membenarkan kitab yang sebelumnya, yaitu Kitab Taurat. Dan menjadi petunjuk serta pengajaran untuk orang-orang yang bertakwa. (QS:Al-Maeda/5:46)

Sesungguhnya Kami telah mengambil perjanjian dari bani israil , dan telah Kami utus kepada mereka rasul-rasul. Tetapi setiap datang seorang rasul kepada mereka dengan membawa apa yang tidak diingini oleh hawa nafsu mereka, (maka) sebagian dari rasul-rasul itu mereka dustakan dan sebagian yang lain mereka bunuh. (QS:Al-Maeda/5:70)

Sesungguhnya telah kafirlah orang-orang yang berkata: "Sesungguhnya Allah adalah Al Masih putera Maryam", padahal Al Masih (sendiri) berkata: "Hai bani israil, sembahlah Allah Tuhanku dan Tuhanmu" Sesungguhnya orang yang mempersekutukan (sesuatu dengan) Allah, maka pasti Allah mengharamkan kepadanya surga, dan tempatnya ialah neraka, tidaklah ada bagi orang-orang zalim itu seorang penolongpun. (QS:Al-Maeda/5:72)

Telah dila'nati orang-orang kafir dari bani israil dengan lisan Daud dan 'Isa putera Maryam. Yang demikian itu, disebabkan mereka durhaka dan selalu melampaui batas. (QS:Al-Maeda/5:78)

(Ingatlah), ketika Allah mengatakan: "Hai 'Isa putera Maryam, ingatlah ni'mat-Ku kepadamu dan kepada ibumu di waktu Aku menguatkan kamu dengan ruhul qudus. Kamu dapat berbicara dengan manusia di waktu masih dalam buaian dan sesudah dewasa; dan (ingatlah) di waktu Aku mengajar kamu menulis, hikmah, Taurat dan Injil, dan (ingatlah pula) di waktu kamu membentuk dari tanah (suatu bentuk) yang berupa burung dengan izin-Ku, kemudian kamu meniup padanya, lalu bentuk itu menjadi burung (yang sebenarnya) dengan seizin-Ku. Dan (ingatlah), waktu kamu menyembuhkan orang yang buta sejak dalam kandungan ibu dan orang yang berpenyakit sopak dengan seizin-Ku, dan (ingatlah) di waktu kamu mengeluarkan orang mati dari kubur (menjadi hidup) dengan seizin-Ku, dan (ingatlah) di waktu Aku menghalangi bani israil (dari keinginan mereka membunuh kamu) di kala kamu mengemukakan kepada mereka keterangan-keterangan yang nyata, lalu orang-orang kafir di antara mereka berkata: "Ini tidak lain melainkan sihir yang nyata." (QS:Al-Maeda/5:110)

wajib atasku tidak mengatakan sesuatu terhadap Allah, kecuali yang hak. Sesungguhnya aku datang kepadamu dengan membawa bukti yang nyata dari Tuhanmu, maka lepaskanlah bani israil (pergi) bersama aku". (QS:Al-Araf/7:105)

wajib atasku tidak mengatakan sesuatu terhadap Allah, kecuali yang hak. Sesungguhnya aku datang kepadamu dengan membawa bukti yang nyata dari Tuhanmu, maka lepaskanlah bani israil (pergi) bersama aku". (QS:Al-Araf/7:105)

Dan ketika mereka ditimpa azab (yang telah diterangkan itu) merekapun berkata: "Hai Musa, mohonkanlah untuk kami kepada Tuhanmu dengan (perantaraan) kenabian yang diketahui Allah ada pada sisimu . Sesungguhnya jika kamu dapat menghilangkan azab itu daripada kami, pasti kami akan beriman kepadamu dan akan kami biarkan bani israil pergi bersamamu". (QS:Al-Araf/7:134)

MASIH BANYAK LAGI BUKTI YG MENGUATKAN......masih kurang tinggal bilang

"KITA BERASAL DARI SATU SUMBER DAN CEPAT ATAU LAMBAT BAKAL KEMBALI PADA SATU SUMBER JUGA YAITU ALLAH TUHAN SEMESTA ALAM YG MENCIPTAKAN LANGIT DAN BUMI KENAPA MAU DIPECAH BELAH OLEH BANI ISRAIL????...MASIH KURANG YAKIN KITA SEMUA DIUJI OLEH ALLAH DAN MASIH KURANG YAKINKAH ALLAH ITU SATU DAN MAHA BESAR"

Manusia dahulunya hanyalah satu umat, kemudian mereka berselisih . Kalau tidaklah karena suatu ketetapan yang telah ada dari Tuhanmu dahulu , pastilah telah diberi keputusan di antara mereka , tentang apa yang mereka perselisihkan itu. (QS:Yunus/10:19)

Jika Tuhanmu menghendaki, tentu Dia menjadikan manusia umat yang satu, tetapi mereka senantiasa berselisih pendapat. (QS:Hud/11:118)

Dan kalau Allah menghendaki niscaya Allah menjadikan mereka satu umat (saja), tetapi Dia memasukkan orang-orang yang dikehendaki-Nya ke dalam rahmat-Nya. Dan orang-orang yang zalim tidak ada bagi mereka seorang pelindungpun dan tidak pula seorang penolong. (QS:Ash-Shura/42:8)

Manusia itu adalah umat yang satu. (Setelah timbul perselisihan), maka Allah mengutus para nabi sebagai pemberi kabar gembira dan pemberi peringatan, dan Allah menurunkan bersama mereka Kitab dengan benar, untuk memberi keputusan di antara manusia tentang perkara yang mereka perselisihkan. Tidaklah berselisih tentang Kitab itu melainkan orang yang telah didatangkan kepada mereka Kitab, yaitu setelah datang kepada mereka keterangan-keterangan yang nyata, karena dengki antara mereka sendiri. Maka Allah memberi petunjuk orang-orang yang beriman kepada kebenaran tentang hal yang mereka perselisihkan itu dengan kehendak-Nya. Dan Allah selalu memberi petunjuk orang yang dikehendaki-Nya kepada jalan yang lurus. (QS:Al-Baqara/2:213)

Dan Kami telah turunkan kepadamu Al Qur'an dengan membawa kebenaran, membenarkan apa yang sebelumnya, yaitu kitab-kitab (yang diturunkan sebelumnya) dan batu ujian terhadap kitab-kitab yang lain itu; maka putuskanlah perkara mereka menurut apa yang Allah turunkan dan janganlah kamu mengikuti hawa nafsu mereka dengan meninggalkan kebenaran yang telah datang kepadamu. Untuk tiap-tiap umat di antara kamu. Kami berikan aturan dan jalan yang terang. Sekiranya Allah menghendaki, niscaya kamu dijadikan-Nya satu umat (saja), tetapi Allah hendak menguji kamu terhadap pemberian-Nya kepadamu, maka berlomba-lombalah berbuat kebajikan. Hanya kepada Allah-lah kembali kamu semuanya, lalu diberitahukan-Nya kepadamu apa yang telah kamu perselisihkan itu, (QS:Al-Maeda/5:48)

NABI ISA AS PUTRA IBU MARYAM ADALAH HAMBA/RASUL ALLAH 
Hai Maryam, ta'atlah kepada Tuhanmu, sujud dan ruku'lah bersama orang-orang yang ruku' . (QS:Ali-Imran/3:43)

Berkata 'Isa: "Sesungguhnya aku ini hamba Allah, Dia memberiku Al Kitab (Injil) dan Dia menjadikan aku seorang nabi, dan Dia menjadikan aku seorang yang diberkati di mana saja aku berada, dan Dia memerintahkan kepadaku (mendirikan) shalat dan (menunaikan) zakat selama aku hidup; (QS:Maryam/19:30-31)

Hai orang-orang yang beriman, jadilah kamu penolong-penolong (agama) Allah sebagaimana 'Isa putera Maryam telah berkata kepada pengikut-pengikutnya yang setia: "Siapakah yang akan menjadi penolong-penolongku (untuk menegakkan a...gama) Allah?" Pengikut-pengikut yang setia itu berkata: "Kamilah penolong-penolong agama Allah", lalu segolongan dari Bani Israil beriman dan segolongan (yang lain) kafir; maka kami berikan kekuatan kepada orang-orang yang beriman terhadap musuh-musuh mereka, lalu mereka menjadi orang-orang yang menang. (QS:As-Saff/61:14)

Nabi shallallahu 'alaihi wasallam bahwa bersabda: "Orang yang mulia putra dari orang yang mulia putra dari orang yang mulia putra dari orang yang mulia adalah Yusuf bin Ya'qub bin Ishaq bin Ibrahim 'Alaihissalam".(HR.Bukhari|Shahih|Kitab:hadits yg meriwayatkan ttg para nabi|No:3139)

Nabi shallallahu 'alaihi wasallam bersabda: "Wanita yang paling baik pada jamannya adalah Maryam 'alaihis salam dan wanita yang paling baik pada jamannya adalah Khadijah radliallahu 'anhu."(HR.Bukhari|Shahih|Kitab:hadits yg meriwayatkan ttg para nabi|No:3178)

SEMOGA BERMANFAAT BUAT SEMUANYA dan tahu sebenarnya siapa Nabi Isa Al Masih AS putra ibu Maryam dan tahu apa yg terjadi sebenarnya pada beliau.(Al quran ditujukan buat seluruh umat manusia yg beriman kepada Allah dan Rasulnya (Muhammad SAW) sepanjang masa hingga bumi ini berakhir

Maka tatkala 'Isa mengetahui keingkaran mereka (Bani Israil) ber...katalah dia: "Siapakah yang akan menjadi penolong-penolongku untuk (menegakkan agama) Allah?" Para hawariyyin (sahabat-sahabat setia) menjawab: "Kamilah penolong-penolong (agama) Allah. Kami beriman kepada Allah; dan saksikanlah bahwa sesungguhnya kami adalah orang-orang yang berserah diri. (QS:Ali-Imran/3:52)

Hai orang-orang yang beriman, jadilah kamu penolong-penolong (agama) Allah sebagaimana 'Isa putera Maryam telah berkata kepada pengikut-pengikutnya yang setia: "Siapakah yang akan menjadi penolong-penolongku (untuk menegakkan agama) Allah?" Pengikut-pengikut yang setia itu berkata: "Kamilah penolong-penolong agama Allah", lalu segolongan dari Bani Israil beriman dan segolongan (yang lain) kafir; maka kami berikan kekuatan kepada orang-orang yang beriman terhadap musuh-musuh mereka, lalu mereka menjadi orang-orang yang menang. (QS:As-Saff/61:14)

AGAR TIDAK MENIMBULKAN FITNAH ; Silahkn dicek kebenaran Al Quran dan haditsnya. Kenapa kita beri detail nomer surat juga ayatnya dan hadits lengkap dgn parawi, tingkatan drajatnya, kitabnya dan nomernya?? agar semua bisa ikut ngecek juga dilain tempat. Al quran dan Hadits shahih seluruh dunia sama. Saya ucapkan terima kasih pabila ada yg mau menyampaikan bila menemukan kesahan dari yg disampaikan

Wassalam

Rp. 3 M Ongkos Kapal Melewati Terusan Panama

Terusan Panama(Panama Canal) adalah sebuah kanal besar yang terletak di negaraPanama, Amerika Tengah. Kanal Panama atau yang lebih dikenal dengannama Terusan Panama lebih jelasnya adalah sebuah terusan yang membelahtanah genting Panama sepanjang 82 km, sekaligus juga membelah daratanAmerika Utara dan Amerika Selatan dan dengan demikian berhasilmenghubungkan Samudra Pasifik dan Atlantik.Terusanini memotong waktu tempuh kapal laut karena tidak perlu memutar lewatujung selatan Amerika Selatan. Sebagai contoh, jika sebuah kapal lautberlayar dari New York (Pantai Timur AS) menuju ke San Francisco(Pantai Barat AS) dan tidak melalui terusan ini maka jarakperjalanannya menjadi 22.500 km (14.000 mil), sedangkan jikamemanfaatkan terusan maka jaraknya hanya menjadi 9.500 km (6.000 mil)saja!

Rencana pembangunan terusan ini sudah mulai muncul di abadke 16 namun baru berhasil direalisasikan pada 15 Agustus 1914. Walaupunpembangunannya dilanda berbagai masalah seperti penyakit malaria, demamkuning, bencana tanah longsor, dan kekurangan air, terusan ini akhirnyaberhasil didirikan dan telah membantu ratusan ribu kapal menyeberangsejak pembukaannya atau rata-rata 12.000 kapal per tahun.

Sejarah PembangunanGagasanpembangunan Terusan Panama dicetuskan pertama kali pada tahun 1524 olehraja Spanyol saat itu, Charles V. Raja berpendapat jika tanah gentingdi Panama dibelah maka akan meringankan perjalanan kapal-kapal kerajaanyang berlayar dari Ekuador ke Peru ataupun sebaliknya. Tahun-tahunberikutnya, sejumlah kerajaan lain di Eropa juga mengemukakan gagasanyang sama namun masih terbentur kendala teknologi dan sumber daya.


Pembangunanfisik terusan akhirnya baru berhasil dimulai pada tanggal 1 Januari1880. Saat itu Pemerintah Perancis yang terinspirasi dari kesuksesaninsinyurnya, Ferdinand de Lesseps, yang berhasil mendirikan TerusanSuez di benua Afrika, memutuskan memulai proyek mahasulit ini.Pembangunan terusan dipercayakan langsung pada de Lesseps. Sayangnya,karena terkesan buru-buru dan tidak melakukan studi geologi danhidrologi yang memadai, proyek ini mulai banyak memakan korban jiwa dandana. Wabah malaria dan demam kuning merebak dan sejumlah besar pekerjaterjangkit dan bahkan meninggal dunia (tercatat sekitar 22.000 orang)sehingga proyek mulai terbengkalai. Peralatan yang terbuat dari besidan baja mulai berkarat, sebagian pekerja angkat tangan dan kembali kenegaranya.

Melihat kondisi ini, pemerintah Perancis pada tahun1893 memutuskan menghentikan sementara proyek ini. Selanjutnya padatahun 1898, Perancis melobi Amerika Serikat (AS) untuk meneruskanproyeknya. Tahun 1902, Senat AS menyetujui pengambilalihan proyek ini.Tahun 1904, presiden AS masa itu, Theodore Roosevelt, memutuskanmembeli sisa-sisa peralatan proyek dari Perancis dan meneruskanpembangunan terusan. Namun, hal ini dilakukan AS setelah berhasilmemerdekakan Panama dari Kolombia. Sebagai kompensasinya, PemerintahPanama memberikan hak pengelolaan terusan kepada AS.

PembangunanTerusan Panama pun dilanjutkan kembali! Kali ini melalui persiapanmatang dan penyediaan infrastruktur yang memadai. Presiden TheodoreRoosevelt menunjuk George Washington Goethals sebagai pimpinan proyek.Peralatan lama sedikit demi sedikit mulai diganti dengan peralatan baruyang lebih canggih. Tahun 1914, proyek Terusan Panama berhasildiselesaikan. Dua tahun lebih cepat dari target yang ditetapkan yaitupada 1 Juni 1916. Terusan Panama akhirnya dibuka secara resmi pada 15Agustus 1914 yang bertepatan dengan mulai berkecamuknya Perang Dunia Idi Eropa dan kapal laut pertama yang melintas adalah sebuah kapal kargoyang bernama, Ancon.

Pada 1930an, Terusan Panama disempurnakan dengan diciptakannyadanau-danau buatan sebagai penampung air yang dibuka jika ada kapalyang akan lewat. Selain itu juga dibuat beberapa pintu air. SetelahPerang Dunia II, rakyat Panama mulai menuntut hak pengelolaan danselain itu memprotes kehadiran militer AS yang semakin hari semakinbertambah banyak. Akhirnya pada 7 September 1977, Presiden AS, JimmyCarter dan Presiden Panama, Omar Torrijos menandatangani sebuahkesepakatan yang mengizinkan Panama mengelola sendiri terusan itu namuntetap menjamin netralitas kawasan (Neutrality Treaty) dan AS diizinkanuntuk kembali kapan saja. Akan tetapi, kesepakatan ini dikecam olehsebagian besar rakyat AS. Selanjutnya, pada 31 Desember 1999,pengelolaan terusan diserahkan sepenuhnya ke Panama melalui OtoritasTerusan Panama/Panama Canal Authority (ACP).

Sebelum penyerahanini, pemerintah Panama telah mengadakan tender internasional untuk 25tahun kontrak pengoperasian pelabuhan kontainer yang dimenangkan olehperusahaan Hutchison Whampoa, sebuah perusahaan asal Hong Kong yangdimiliki oleh taipan Li Ka Shing yang juga nantinya menanamkan sahamnyadi Facebook.


Cara Pengoperasian


Berbedadengan Terusan Suez, Terusan Panama mengandalkan sejumlah pintu air danbeberapa danau buatan. Dari Teluk Limon di Samudera Atlantik, kapalmemasuki pintu air Gatun Locks yang mengangkat kapal setinggi 26 meterdari permukaan laut. Sejumlah lokomotif listrik kecil menuntun ataumendorong kapal melintasi pintu-pintu air tersebut. Kapal kecilmematikan mesin dan didorong, sedang kapal besar dituntun tapi tetapbergerak dengan kekuatan sendiri. Pintu air raksasa dari baja dibelakang kapal ditutup dan pintu air di depannya dibuka untukmengalirkan air pelan-pelan dari Danau Gatun. Ada tiga pintu air yangharus dilewati, yang akhirnya menaikkan kapal sampai sejajar denganpermukaan danau.


apalkemudian melepaskan diri dari lokomotif listrik dan berlayar melintasidanau buatan itu sejauh 22 mil atau 35 kilometer. Danau buatan inisemula adalah lembah Sungai Chagres yang dibendung dengan membangun damraksasa Gatun. Sesampai di ujung tenggara Danau Gatun kapal memasukiLintasan Gaillard (gill-yard) yang panjangnya 13 kilometer, lebar 150meter dan kedalaman minimum 13 meter. Di ujung lintasan Gaillard kapalkembali memasuki pintu air yang juga dilengkapi lokomotif-lokomotifpendorong. Pintu air pertama Pedro Miguel Locks menurunkan kapal 9meter ke permukaan danau Miraflores. Dari sini kapal kemudian berlayarmelintasi danau Miraflores sejauh 2 setengah kilometer ke pintu airMiraflores atau Miraflores Locks. Disini dua pintu air menurunkan kapalsampai sejajar dengan permukaan Samudera Pasifik. Dan dari sini kapalberlayar memasuki Teluk Panama dan kemudian keluar ke Samudera Pasifik.Diukurdari Teluk Limon di Samudera Atlantik ke Teluk Panama di SamuderaPasifik terusan ini memiliki panjang sekitar 82 kilometer dengan lamapelayaran sekitar 8 jam. Rata-rata ada 12.000 kapal melintasi terusanini setiap tahun, atau sekitar 33 kapal sehari. Tetapi karena sempit,terusan ini tidak dapat dilewati kapal induk dan kapal tangki raksasa.Oleh karenanya kapal-kapal yang bisa melintas di terusan Panama disebutkapal-kapal Panamaz.

Ongkos/tarif melewati terusan

Otoritas terusan menetapkan tarif untuk melintas Terusan Panamaberdasarkan jenis kapal, ukuran, dan kargo apa yang dimuat dalam kapal.Tahun 2007, Otoritas telah menetapkan tarif terbarunya dan kapal DisneyCruise Line asal AS pada tahun 2008 mencatat rekor sebagai pembayartarif termahal yaitu sejumlah USD 331.200.(2.9 Milyar Rupiah)

Tantangan ke Depan

TerusanPanama menghadapi sejumlah persaingan sengit dari misalnya jawatankereta api inter-samudra yang melintasi Amerika Serikat dan Meksiko,serta rencana negara tetangga Nikaragua untuk juga membangun terusan.Melihat tantangan ini Pemerintah Panama pada tahun 2006 lalu menggelarreferendum untuk memperluas terusan. Untungnya referendum ini disetujuioleh sekitar 80% rakyat Panama. Secara kongkrit, perluasan terusanPanama akan dibarengi dengan pembangunan dua pintu air ekstra lebar,yaitu pada awal dan akhir terusan. Terusan Panama juga akan diperluasdan diperdalam di beberapa tempat. Proyek ini akan makan waktu palingsedikit delapan tahun dan biayanya mencapai lebih dari USD 5 milyar.Panama sendiri akan menyalurkan sekitar separuh ongkosnya yang bisajadi diambil dari kantong Otoritas Terusan Panama yang tahun 2007tercatat meraup pendapatan sekitar USD 1,76 miliar. Sisanya diambildari pinjaman-pinjaman internasional.

10 Penipuan Terbesar Dalam Sejarah

10. Margaret Palsu
 
False Margaret (1260-1301) adalah seorang wanita Norwegia yang menyamar sebagai Margaret,Putri dari Norwegia.Margaret yang asli telah meninggal tahun 1290, di Orkney, dan ayahnya Raja Eirik II dari Norwegia (di atas) meninggal pada tahun 1299, digantikan oleh saudaranya, Haakon V. tahun berikutnya seorang wanita tiba di Bergen, Norwegia, dengan kapal yang berlayar dari Lübeck Jerman, mengaku sebgai Margaret, dan menuduh beberapa orang melakukan pengkhianatan.

Dia menyatakan bahwa dia tidak mati di Orkney, tetapi telah dikirim ke Jerman, di mana dia menikah. Penduduk kota dan beberapa tokoh rohaniawan mendukung klaimnya, meskipun almarhum Raja Eirik telah mengidentifikasi tubuh anaknya yang mati, dan meskipun wanita itu tampaknya berusia 40 tahun, sedangkan Margaret yang asli masih berusia 17.Margaret palsu dan suaminya dihukum karena penipuan: ia dipenggal dan dia dibakar di tiang, pada tahun 1301.

9. Anna Anderson
 
Anna Anderson mungkin entri yang paling terkenal dalam daftar ini. Pada 1920, Anderson muncul di sebuah rumah sakit jiwa di Jerman sebagai Jane Doe.Dia menolak untuk mengungkapkan identitasnya pada awalnya, tetapi dua tahun kemudian ia mulai mengklaim sebagai Grand Duchess Anastasia Romanov, yang diyakini (walaupun tidak oleh semua) telah dieksekusi dengan sisa keluarga kerajaan Rusia empat tahun sebelumnya.

Anderson adalah wanita paling terkenal karena mengaku sebagai Anastasia, dan ia terus menegakkan klaim sampai kematiannya, pada tahun 1984. Selama hidupnya ia dikunjungi oleh banyak anggota keluarga kerajaan Rusia - beberapa dari mereka mendukung klaim dan beberapa menganggap dia sebagai penipu. klaimnya membuatnya terkenal di seluruh dunia, dan sejumlah film dan buku ditulis tentang dirinya.

Pada tahun 2007, tubuh Anastasia Romanov ditemukan di Rusia, akhirnya menempatkan kisah misteri Anastashia asli terkuak. dan tes DNA pada rambut Anna Anderson terbukti dia adaalah seorang pekerja pabrik yang hilang di Polandia dengan nama Franziska Schanzkowska.

8. Helga de la Brache
 
Helga de la Brache (1817/09/06, Stockholm - 1885/1/11, Stockholm), mencapai pensiun kerajaan dengan meyakinkan pihak berwenang bahwa dia adalah putri rahasia Raja Gustav IV dari Swedia (atas) dan Ratu Frederica dari Baden .

Di Pengasingan Gustav IV dan Frederica dari Baden telah bercerai pada tahun 1812, tapi Helga de la Brache mengklaim bahwa mereka telah menikah lagi, diam-diam, "di sebuah biara di Jerman", yang mengakibatkan dia lahir di Lausanne, tahun 1820. Dia kemudian dikirim untuk dibesarkan oleh bibinya, Putri Sophia Albertine dari Swedia.
Ketika Putri meninggal pada 1829, ia dibawa ke suaka Vadstena, sehingga rahasia kelahirannya akan disembunyikan karena dia akan dianggap gila.Kisahnya dipercayai oleh banyak orang di Swedia dan Finlandia. bahkan skeptis harus mengakui bahwa kisah itu, setidaknya, secara teoritis mungkin. Dia menerima dukungan keuangan yang besar dari penyumbang pribadi.

Pada bulan Maret 1861, raja memperbolehkan pensiun tahunannya dari departemen luar negeri dengan bayaran 2.400 riksdaler Swedia per-tahun, (jumlah, dari awal 1200, dibuat lebih besar, pada bulan Desember 1869). Raja juga berjanji untuk memberikan padanya furnitur seorang putri.
Dia berhasil untuk melanjutkan ini selama bertahun-tahun sampai sebuah laporan surat kabar menyebabkan investigasi diadakan. Ternyata dia adalah seorang pelayan dari Stockholm yang telah membuat mengarang semuanya. Dia lalu di meja hijaukan, dan keputusan sidang mengakibatkan penghentian pensiun nya.

7 .Pseudo-Nero
 
Setelah kaisar Nero melakukan bunuh diri di dekat vila freedman Phaon, pada bulan Juni 68 M, berbagai penipu yang mengaku sebagai Nero muncul antara musim gugur tahun 69 SM dan saat pemerintahan kaisar Domitianus.

Yang pertama Pseudo-Nero muncul di musim gugur 68 SM, atau awal musim dingin 69 SM, di provinsi Romawi Akhaya, yang harini menjadi Yunani modern.Nero baru saja mengunjungi Yunani (66-67 AD) untuk berpartisipasi dalam Panhellenic Games, dan hal ini menyebabkan beberapa klaim cerita dari sang penipu agak diterima.sang penipu, menurut Tacitus, dimungkinkan adalah budak dari Pontus, atau mungkin budak yang telah bebas dari Italia.

sejarawan tidak mengungkapkan banyak tentang awal karir penipu, kecuali untuk mengatakan bahwa Pseudo-Nero berkumpul di sekelilingnya sekelompok desertir tentara dan kemudian berangkat ke laut di mana ia memulai karir di sementara pembajakan mempertahankan klaimnya sebagai kaisar. Dia akhirnya ditangkap dan dipenggal.

6. Claude des Armoises
 
Beberapa penipu mengaku sebagai Saint Joan of Arc, setelah dia dieksekusi tahun 1431. Yang paling sukses adalah Claude des Armoises. Claude des Armoises menikah dengan ksatria, Robert des Armoises, dan mengklaim dirinya sebagai Joan of Arc, pada tahun 1436.Dia mendapat dukungan dari saudara Joan of Arc. Dia terus bersandiwara sampai 1440, mendapatkan banyak donasi dan hadiah.
Saat negara dalam keadaan kritis, "Pada tahun ini datang seorang gadis muda yang mengatakan dia adalah Putri dari Perancis, dan memainkan perannya dengan baik sehingga banyak ditipu olehnya, dan khususnya para bangsawan terbesar." Beberapa penulis modern berusaha untuk menghidupkan kembali klaim ini dengan menegaskan bahwa beberapa korban lain menggantikan Joan of Arc di tiang pancang.

Kemungkinan ini sangat tipis, sejak catatan pengadilan pembatalan sumpah kesaksian dari sejumlah saksi yang hadir pada pelaksanaan dan yang dikonfirmasi identitasnya.

5. Lambert Simnel
 
Lambert Simnel (1477 -. 1525) adalah yang menyamar sebagai bangsawan dari Inggris. pernyataannya yang mengklaim bahwa dia adalah Earl of Warwick, pada 1487, mengancam pemerintahan baru didirikan dari Raja Henry VII (memerintah 1485-1509).Pada usia sekitar sepuluh, Simnel diambil sebagai murid oleh seorangpendeta Oxford-terlatih bernama Roger Simon (atau Richard Symonds) yang tampaknya memutuskan untuk menjadi seorang kingmaker.
Ia mengajari anak ini tata krama sopan, dan sezaman menggambarkan anak itu sebagai tampan.Dia mengajarkan etiket yang diperlukan dan dididik dengan baik oleh Symonds.Simon melihat kemiripan yang mencolok antara Lambert dan anak-anak yang seharusnya dari Edward IV yang seharusnya terbunuh, sehingga ia awalnya dimaksudkan untuk menyajikan Simnel sebagai Richard, Duke of York, putra Raja Edward IV, yang lebih muda dari para Pangeran yang telah lenyap di Menara. Namun, ketika ia mendengar desas-desus bahwa Earl of Warwick telah meninggal selama dipenjara di Tower of London, ia berubah pikiran.

Warwick sebenarnya adalah seorang anak lelaki sekitar usia yang sama dan memiliki klaim ke tahta sebagai anak Duke of Clarence, saudara Raja Edward IV. Simon menyebarkan desas-desus bahwa Warwick benar-benar lolos dari Tower dan berada di bawah perwaliannya.

Simon berhasil menghimpun sejumlah kecil pasukan Irlandia untuk mendukung klaim bangsawannya. Mereka bentrok dengan tentara Raja pada tanggal 16 Juni, di Pertempuran Stoke Field dan dikalahkan. Karena dia adalah seorang pendeta, Simon dipenjarakan seumur hidup, bukan dieksekusi, dan Simnel yang begitu muda, telah diampuni oleh Raja dan diberi pekerjaan sebagai pembawa tempat meludah di dapur kerajaan.

4 .Karl Wilhelm Naundorff
 
Karl Wilhelm Naundorff (1785 -? 10 Agustus 1845) adalah pembuat jam dan arloji dari Jerman yang sampai kematiannya mengklaim dirinya sebagai Pangeran Louis-Charles. Naundorff adalah salah satu yang lebih keras kepala dari lebih 30 orang lain yang mengaku sebagai Louis XVII.
Pangeran Louis-Charles, putra Louis XVI dan Marie Antoinette dari Perancis , dipenjarakan selama Revolusi Perancis dan diyakini telah meninggal di penjara. Namun, ada berbagai rumor simpatisan monarki memiliki semangat Dauphin muda jauh dari penjara , dan bahwa ia tinggal di tempat lain secara rahasia.

Naundorff mengklaim bahwa ia adalah pangeran muda dan dimana yang dianggap mayatnya adalah digantikan dengan mayat pemuda yang tuli dan bisu yatim piatu , dan bahwa ia telah disembunyikan di daerah rahasia Menara Kuil sampai melarikan diri.
Ia juga mengklaim bahwa ia kemudian direbut kembali oleh pasukan Napoleon dan diam-diam disimpan di beberapa dungeons seluruh Eropa, sampai akhirnya melarikan diri pada pertengahan usia dua puluhan.

Terlepas dari kenyataan bahwa Naundorff tidak berbicara Perancis dengan baik, ia berhasil meyakinkan mantan anggota berbagai pengadilan Louis XVI bahwa ia adalah Dauphin. Dia sepertinya tahu segala sesuatu tentang kehidupan pribadi dari pengadilan kerajaan, memberikan jawaban yang benar untuk pertanyaan yang paling dan berbicara dengan istana seolah-olah dia telah mengenal mereka sebagai seorang anak.

Namun, Putri Marie-Thérèse, adik Pangeran Louis, tidak mengakui dia. Dia pernah melihat foto-foto penipu ini, dan Putri Marie mengklaim bahwa dia tidak melihat kemiripan dia dengan adiknya dan bahkan menolak untuk melihat dia, meskipun dia pernah melihat pengklaim lain yang tidak diwakili oleh mantan anggota pengadilan kerajaan.

Pada 1836, Naundorff menggugat Marie Thérèse untuk properti yang diduga miliknya. Sebaliknya, kepolisian Raja Louis-Philippe menangkapnya, menyita semua dokumennya dan mendeportasinya ke Inggris. Dia meninggal pada tahun 1845, di Delft, Belanda, di mana ia mungkin diracuni.

3. Raictor 
 
Raictor adalah Biksu Ortodoks dari Timur yang diasumsikan identitas Kaisar Bizantium Michael VII, dan berpartisipasi dalam kampanye Norman Robert Guiscard untuk menggulingkan Kekaisaran Bizantium.

Pada 1081, Kekaisaran Bizantium berada dalam kekacauan. Alexios I Komnenos baru saja menggulingkan Nikephoros III Botaneiates, dan dihadapkan dengan tantangan yang berkaitan dengan invasi terdekat dari Balkan oleh Robert Guiscard, Duke Norman dari Apulia.
Guiscard telah menggunakan penggulingan Kaisar Michael VII oleh Nikephoros III, pada tahun 1078, sebagai alasan untuk melancarkan serangan besar-besaran terhadap kekaisaran.
Pada 1081, baik oleh stroke nasib baik atau dengan beberapa manipulasi kreatif, ada yang menunggunya di Salerno seorang pria yang mengaku sebagai anak menantu Robert, kaisar yang telah digulingkan, Michael VII.

Guiscard menyadari bahwa Raictor bukan seperti apa yang diklaimnya, tetapi ia menyadari bahwa dengan mendukung klaim ia bisa mengumpulkan dukungan untuk perjuangannya. Raictor berhasil meyakinkan banyak bangsawan bahwa dia adalah Kaisar dan mereka setuju untuk kembali kepadanya dengan meluncurkan perang melawan Kekaisaran Romawi Timur.
dia digunakan sebagai boneka oleh Robert Guiscard ,sampai dianggap tidak dibutuhkan lagi, lalu dia seperti lenyap - dan ternyata diasingkan diam-diam.

2 .Arthur Orton
 
Affair dari Tichborne claimant adalah peringatan tentang kasus hukum abad ke-19 di Inggris dari kasus Arthur Orton (1834-1898), seorang penipu yang mengaku sebagai Sir Roger Tichborne (1829-1854), pewaris yang hilang dari Tichborne Baronetcy.
Sir Roger (yang dibesarkan di Perancis dan memiliki aksen Prancis) diduga tewas ketika dia hilang di laut.

Saat mempelajari tentang berita kematian anak sulungnya, ibu Sir Roger menolak untuk mengakui bahwa ia sudah mati. Dia mengirimkan pertanyaan di seluruh dunia, dan pada bulan November, 1865, ia menerima surat dari seorang pengacara Australia, William Gibbes, yang mengatakan bahwa seorang pria seharusnya cocok dengan deskripsi anaknya telah mendekati dia, dan hidup sebagai tukang daging di New South Wales kota pedesaan Wagga Wagga.

Seharusnya Sir Roger sebenarnya Arthur Orton kelahiran London , yang pada saat itu menggunakan nama Tom Castro. Selain dari beberapa kemiripan wajah untuk Tichborne, ia tidak cocok dengan deskripsi lain sama sekali. Alih-alih fitur tajam dan rambut hitam, ia memiliki wajah bulat dan rambut cokelat muda. Ia juga kelebihan berat badan dan tidak berbahasa Perancis. Selain itu, surat pertamanya dari Australia tidak cocok dengan fakta yang di ungkapkan Lady Tichborne
Lady Tichborne sudah cukup putus asa, sehingga menerima dia sebagai anaknya dan mengirimnya uang untuk datang ke rumahnya. Ketika pada bulan Januari ia melakukan perjalanan ke hotel Paris di mana Lady Tichborne tinggal, wanita yang putus asa ini "mengakui" dia langsung sebagai anaknya. Fakta bahwa Orton tidak bisa berbahasa Prancis tidak mengganggunya, dan ia memberinya uang saku sebesar 1,000 poundsterling per tahun.

Ketika Lady Tichborne meninggal, uji coba dimulai untuk membagikan warisannya. Penyelidikan menemukan penemuan tentang penipuan Orton karena dia tidak memiliki tato yang dipunyai Sir Roger.

Orton langsung ditangkap dan didakwa dengan sumpah palsu. Dia dinyatakan bersalah atas dua tuduhan sumpah palsu, pada tanggal 28 Februari 1874, dan dihukum kerja paksa selama 14 tahun. Biaya hukumannya ditetapkan sebesar £ 200,000 (setidaknya £ 10.000.000 poundsterling atau 12.000.000 dolar AS).

1 Grigory Otrepyev
 
Daftar ini berada diperingkat 1 karena penipu ini berhasil menjadi Tsar Rusia dengan penipuan nya.
Grigory Otrepyev (Dmitriy I yang palsu) adalah Tsar Rusia, dari 21 Juli 1605 sampai kematiannya pada 17 Mei 1606, dengan nama Dimitriy Ioannovich. Dia adalah salah satu dari tiga penipu yang mengaku, selama periode kerusuhan sipil di Rusia, menjadi anak bungsu dari Ivan the Terrible, tsarevitch Dmitriy Ivanovich, yang diperkirakan lolos dari upaya pembunuhan 1591.
Umumnya yang orang - orang percayai bahwa Dmitriy yang asli sebenarnya dibunuh di Uglich dan bahwa nama asli Dmitriy Palsu ini adalah Grigory Otrepyev, meskipun hal ini jauh dari seharusnya. Otrepyev mengklaim bahwa ibunya (istri Tsar Ivan) telah mengantisipasi pembunuhan itu dan telah mengirimnya ke biara untuk bersembunyi.

Sejumlah orang yang mengenal Tsar Ivan kemudian mengklaim bahwa Dmitriy tidak menyerupai tsarevitch muda. Dmitriy menampilkan keterampilan aristokrat seperti berkuda dan keaksaraan dan berbicara dengan baik pada dua bahasa; Rusia dan Polandia.
Sejumlah bangsawan setuju untuk mendukung dia melawan Tsar Goudonov. Ia menarik sejumlah besar pengikut dan membentuk pasukan yang berperang atas namanya dalam dua pertempuran.
Ketika Tsar Boris Goudonov mati mendadak, pasukan Rusia mulai membelot ke sisi Dmitriy dan, pada tanggal 1 Juni, bangsawan-bangsawan di Moskow dipenjarakan juga tsar yang baru dinobatkan, Feodor II dan ibunya yang kemudian dibunuh.

Grigory tiba-tiba menyatakan dirinya sebagai Tsar.Pada akhirnya, karena Rumor bahwa Grigory bermaksud untuk mengkonversi Rusia ke Katolik, pemberontakan pun terjadi dan setelah kekuasannya yang hanya sepuluh bulan, ia ditembak mati di Kremlin.

Ternyata Islam Sudah Ada di Amerika Jauh Sebelum Kedatangan Colombus
السلام عليكم . بِسْــــمِ اﷲِالرَّحْمَنِ الرَّحِيم.لا إله إلاَّ الله.محمد رسو ل الله
الحمد لله رب العا لمين. الصلاة و السلام على رسو ل الله.اما بعد

Jika Anda mengunjungi Washington DC, datanglah ke Perpustakaan Kongres (Library of Congress). Lantas, mintalah arsip perjanjian pemerintah Amerika Serikat dengan suku Cherokee, salah satu suku Indian, tahun 1787. Di sana akan ditemukan tanda tangan Kepala Suku Cherokee saat itu, bernama AbdeKhak dan Muhammad Ibnu Abdullah.

Isi perjanjian itu antara lain adalah hak suku Cherokee untuk melangsungkan keberadaannya dalam perdagangan, perkapalan, dan bentuk pemerintahan suku cherokee yang saat itu berdasarkan hukum Islam. Lebih lanjut, akan ditemukan kebiasaan berpakaian suku Cherokee yang menutup aurat sedangkan kaum laki-lakinya memakai turban (surban) dan terusan hingga sebatas lutut.

Cara berpakaian ini dapat ditemukan dalam foto atau lukisan suku cherokee yang diambil gambarnya sebelum tahun 1832. Kepala suku terakhir Cherokee sebelum akhirnya benar-benar punah dari daratan Amerika adalah seorang Muslim bernama Ramadan Ibnu Wati.

Berbicara tentang suku Cherokee, tidak bisa lepas dari Sequoyah. Ia adalah orang asli suku cherokee yang berpendidikan dan menghidupkan kembali Syllabary suku mereka pada 1821. Syllabary adalah semacam aksara. Jika kita sekarang mengenal abjad A sampai Z, maka suku Cherokee memiliki aksara sendiri.

Yang membuatnya sangat luar biasa adalah aksara yang dihidupkan kembali oleh Sequoyah ini mirip sekali dengan aksara Arab. Bahkan, beberapa tulisan masyarakat cherokee abad ke-7 yang ditemukan terpahat pada bebatuan di Nevada sangat mirip dengan kata ”Muhammad” dalam bahasa Arab.

Nama-nama suku Indian dan kepala sukunya yang berasal dari bahasa Arab tidak hanya ditemukan pada suku Cherokee (Shar-kee), tapi juga Anasazi, Apache, Arawak, Arikana, Chavin Cree, Makkah, Hohokam, Hupa, Hopi, Mahigan, Mohawk, Nazca, Zulu, dan Zuni. Bahkan, beberapa kepala suku Indian juga mengenakan tutp kepala khas orang Islam. Mereka adalah Kepala Suku Chippewa, Creek, Iowa, Kansas, Miami, Potawatomi, Sauk, Fox, Seminole, Shawnee, Sioux, Winnebago, dan Yuchi. Hal ini ditunjukkan pada foto-foto tahun 1835 dan 1870.

Secara umum, suku-suku Indian di Amerika juga percaya adanya Tuhan yang menguasai alam semesta. Tuhan itu tidak teraba oleh panca indera. Mereka juga meyakini, tugas utama manusia yang diciptakan Tuhan adalah untuk memuja dan menyembah-Nya. Seperti penuturan seorang Kepala Suku Ohiyesa : ”In the life of the Indian, there was only inevitable duty-the duty of prayer-the daily recognition of the Unseen and the Eternal”. Bukankah Al-Qur’an juga memberitakan bahwa tujuan penciptaan manusia dan jin semata-mata untuk beribadah pada Allah (*)

Subhanallah….

Bagaimana bisa Kepala suku Indian Cheeroke itu muslim?

Sejarahnya panjang,

Semangat orang-orang Islam dan Cina saat itu untuk mengenal lebih jauh planet (tentunya saat itu nama planet belum terdengar) tempat tinggalnya selain untuk melebarkan pengaruh, mencari jalur perdagangan baru dan tentu saja memperluas dakwah Islam mendorong beberapa pemberani di antara mereka untuk melintasi area yang masih dianggap gelap dalam peta-peta mereka saat itu.

Beberapa nama tetap begitu kesohor sampai saat ini bahkan hampir semua orang pernah mendengarnya sebut saja Tjeng Ho dan Ibnu Batutta, namun beberapa lagi hampir-hampir tidak terdengar dan hanya tercatat pada buku-buku akademis.

Para ahli geografi dan intelektual dari kalangan muslim yang mencatat perjalanan ke benua Amerika itu adalah Abul-Hassan Ali Ibn Al Hussain Al Masudi (meninggal tahun 957), Al Idrisi (meninggal tahun 1166), Chihab Addin Abul Abbas Ahmad bin Fadhl Al Umari (1300 – 1384) dan Ibn Battuta (meninggal tahun 1369).

Menurut catatan ahli sejarah dan ahli geografi muslim Al Masudi (871 – 957), Khashkhash Ibn Saeed Ibn Aswad seorang navigator muslim dari Cordoba di Andalusia, telah sampai ke benua Amerika pada tahun 889 Masehi. Dalam bukunya, ‘Muruj Adh-dhahab wa Maadin al-Jawhar’ (The Meadows of Gold and Quarries of Jewels), Al Masudi melaporkan bahwa semasa pemerintahan Khalifah Spanyol Abdullah Ibn Muhammad (888 – 912), Khashkhash Ibn Saeed Ibn Aswad berlayar dari Delba (Palos) pada tahun 889, menyeberangi Lautan Atlantik, hingga mencapai wilayah yang belum dikenal yang disebutnya Ard Majhoola, dan kemudian kembali dengan membawa berbagai harta yang menakjubkan.

Sesudah itu banyak pelayaran yang dilakukan mengunjungi daratan di seberang Lautan Atlantik, yang gelap dan berkabut itu. Al Masudi juga menulis buku ‘Akhbar Az Zaman’ yang memuat bahan-bahan sejarah dari pengembaraan para pedagang ke Afrika dan Asia.

Dr. Youssef Mroueh juga menulis bahwa selama pemerintahan Khalifah Abdul Rahman III (tahun 929-961) dari dinasti Umayah, tercatat adanya orang-orang Islam dari Afrika yang berlayar juga dari pelabuhan Delba (Palos) di Spanyol ke barat menuju ke lautan lepas yang gelap dan berkabut, Lautan Atlantik. Mereka berhasil kembali dengan membawa barang-barang bernilai yang diperolehnya dari tanah yang asing.

Beliau juga menuliskan menurut catatan ahli sejarah Abu Bakr Ibn Umar Al-Gutiyya bahwa pada masa pemerintahan Khalifah Spanyol, Hisham II (976-1009) seorang navigator dari Granada bernama Ibn Farrukh tercatat meninggalkan pelabuhan Kadesh pada bulan Februari tahun 999 melintasi Lautan Atlantik dan mendarat di Gando (Kepulaun Canary).

Ibn Farrukh berkunjung kepada Raja Guanariga dan kemudian melanjutkan ke barat hingga melihat dua pulau dan menamakannya Capraria dan Pluitana. Ibn Farrukh kembali ke Spanyol pada bulan Mei 999.

Perlayaran melintasi Lautan Atlantik dari Maroko dicatat juga oleh penjelajah laut Shaikh Zayn-eddin Ali bin Fadhel Al-Mazandarani. Kapalnya berlepas dari Tarfay di Maroko pada zaman Sultan Abu-Yacoub Sidi Youssef (1286 – 1307) raja keenam dalam dinasti Marinid. Kapalnya mendarat di pulau Green di Laut Karibia pada tahun 1291. Menurut Dr. Morueh, catatan perjalanan ini banyak dijadikan referensi oleh ilmuwan Islam.

Sultan-sultan dari kerajaan Mali di Afrika barat yang beribukota di Timbuktu, ternyata juga melakukan perjalanan sendiri hingga ke benua Amerika. Sejarawan Chihab Addin Abul-Abbas Ahmad bin Fadhl Al Umari (1300 – 1384) memerinci eksplorasi geografi ini dengan seksama. Timbuktu yang kini dilupakan orang, dahulunya merupakan pusat peradaban, perpustakaan dan keilmuan yang maju di Afrika. Ekpedisi perjalanan darat dan laut banyak dilakukan orang menuju Timbuktu atau berawal dari Timbuktu.

Sultan yang tercatat melanglang buana hingga ke benua baru saat itu adalah Sultan Abu Bakari I (1285 – 1312), saudara dari Sultan Mansa Kankan Musa (1312 – 1337), yang telah melakukan dua kali ekspedisi melintas Lautan Atlantik hingga ke Amerika dan bahkan menyusuri sungai Mississippi.

Sultan Abu Bakari I melakukan eksplorasi di Amerika tengah dan utara dengan menyusuri sungai Mississippi antara tahun 1309-1312. Para eksplorer ini berbahasa Arab. Dua abad kemudian, penemuan benua Amerika diabadikan dalam peta berwarna Piri Re’isi yang dibuat tahun 1513, dan dipersembahkan kepada raja Ottoman Sultan Selim I tahun 1517. Peta ini menunjukkan belahan bumi bagian barat, Amerika selatan dan bahkan benua Antartika, dengan penggambaran pesisiran Brasil secara cukup akurat.

Sequoyah, also known as George Gist Bukti lainnya adalah, Columbus sendiri mengetahui bahwa orang-orang Carib (Karibia) adalah pengikut Nabi Muhammad. Dia faham bahwa orang-orang Islam telah berada di sana terutama orang-orang dari Pantai Barat Afrika. Mereka mendiami Karibia, Amerika Utara dan Selatan. Namun tidak seperti Columbus yang ingin menguasai dan memperbudak rakyat Amerika. Orang-Orang Islam datang untuk berdagang dan bahkan beberapa menikahi orang-orang pribumi.

Lebih lanjut Columbus mengakui pada 21 Oktober 1492 dalam pelayarannya antara Gibara dan Pantai Kuba melihat sebuah masjid (berdiri di atas bukit dengan indahnya menurut sumber tulisan lain). Sampai saat ini sisa-sisa reruntuhan masjid telah ditemukan di Kuba, Mexico, Texas dan Nevada.

Dan tahukah anda? 2 orang nahkoda kapal yang dipimpin oleh Columbus kapten kapal Pinta dan Nina adalah orang-orang muslim yaitu dua bersaudara Martin Alonso Pinzon dan Vicente Yanex Pinzon yang masih keluarga dari Sultan Maroko Abuzayan Muhammad III (1362). [THACHER,JOHN BOYD: Christopher Columbus, New York 1950]

Dan mengapa hanya Columbus saja yang sampai saat ini dikenal sebagai penemu benua amerika? Karena saat terjadi pengusiran kaum yahudi dari spanyol sebanyak 300.000 orang yahudi oleh raja Ferdinand yang Kristen, kemudian orang-orang yahudi menggalang dana untuk pelayaran Columbus dan berita ‘penemuan benua Amerika’ dikirim pertama kali oleh Christopher Columbus kepada kawan-kawannya orang Yahudi di Spanyol.

Pelayaran Columbus ini nampaknya haus publikasi dan diperlukan untuk menciptakan legenda sesuai dengan ‘pesan sponsor’ Yahudi sang penyandang dana. Kisah selanjutnya kita tahu bahwa media massa dan publikasi dikuasai oleh orang-orang Yahudi yang bahkan dibenci oleh orang-orang seperti Henry Ford si raja mobil Amerika itu.

Maka tampak ada ketidak-jujuran dalam menuliskan fakta sejarah tentang penemuan benua Amerika. Penyelewengan sejarah oleh orang-orang Yahudi yang terjadi sejak pertama kali mereka bersama-sama orang Eropa menjejakkan kaki ke benua Amerika.

Dan tahukah anda? sebenarnya laksam ana Zheng He atau yang di Indonesia lebih dikenal dengan nama laksamana Cheng Ho adalah penemu benua amerika pertama, sekitar 70 tahun sebelum Columbus.

Sekitar 70 tahun sebelum Columbus menancapkan benderanya di daratan Amerika, Laksamana Zheng He sudah lebih dulu datang ke sana. Para peserta seminar yang diselenggarakan oleh Royal Geographical Society di London beberapa waktu lalu dibuat terperangah. Adalah seorang ahli kapal selam dan sejarawan bernama Gavin Menzies dengan paparannya dan lantas mendapat perhatian besar.

Tampil penuh percaya diri, Menzies menjelaskan teorinya tentang pelayaran terkenal dari pelaut mahsyur asal Cina, Laksamana Zheng He (kita mengenalnya dengan Ceng Ho-red). Bersama bukti-bukti yang ditemukan dari catatan sejarah, dia lantas berkesimpulan bahwa pelaut serta navigator ulung dari masa dinasti Ming itu adalah penemu awal benua Amerika, dan bukannya Columbus.

Bahkan menurutnya, Zheng He ‘mengalahkan’ Columbus dengan rentang waktu sekitar 70 tahun. Apa yang dikemukakan Menzies tentu membuat kehebohan lantaran masyarakat dunia selama ini mengetahui bahwa Columbus-lah si penemu benua Amerika pada sekitar abad ke-15. Pernyataan Menzies ini dikuatkan dengan sejumlah bukti sejarah.

Adalah sebuah peta buatan masa sebelum Columbus memulai ekspedisinya lengkap dengan gambar benua Amerika serta sebuah peta astronomi milik Zheng He yang dosodorkannya sebagai barang bukti itu. Menzies menjadi sangat yakin setelah meneliti akurasi benda-benda bersejarah itu.

Cherokee syllabary”Laksana inilah yang semestinya dianugerahi gelar sebagai penemu pertama benua Amerika,” ujarnya. Menzies melakukan kajian selama lebih dari 14 tahun. Ini termasuk penelitian peta-peta kuno, bukti artefak dan juga pengembangan dari teknologi astronomi modern seperti melalui program software Starry Night.

Dari bukti-bukti kunci yang bisa mengubah alur sejarah ini, Menzies mengatakan bahwa sebagian besar peta maupun tulisan navigasi Cina kuno bersumber pada masa pelayaran Laksamana Zheng He. Penjelajahannya hingga mencapai benua Amerika mengambil waktu antara tahun 1421 dan 1423. Sebelumnya armada kapal Zheng He berlayar menyusuri jalur selatan melewati Afrika dan sampai ke Amerika Selatan.

Uraian astronomi pelayaran Zheng He kira-kira menyebut, pada larut malam saat terlihat bintang selatan sekitar tanggal 18 Maret 1421, lokasi berada di ujung selatan Amerika Selatan. Hal tersebut kemudian direkonstruksi ulang menggunakan software Starry Night dengan membandingkan peta pelayaran Zheng He.

“Saya memprogram Starry Night hingga masa di tahun 1421 serta bagian dunia yang diperkirakan pernah dilayari ekspedisi tersebut,” ungkap Menzies yang juga ahli navigasi dan mantan komandan kapal selam angkatan laut Inggris ini. Dari sini, dia akhirnya menemukan dua lokasi berbeda dari pelayaran ini berkat catatan astronomi (bintang) ekspedisi Zheng He.

Lantas terjadi pergerakan pada bintang-bintang ini, sesuai perputaran serta orientasi bumi di angkasa. Akibat perputaran bumi yang kurang sempurna membuat sumbu bumi seolah mengukir lingkaran di angkasa setiap 26 ribu tahun. Fenomena ini, yang disebut presisi, berarti tiap titik kutub membidik bintang berbeda selama waktu berjalan. Menzies menggunakan software untuk merekonstruksi posisi bintang-bintang seperti pada masa tahun 1421.

“Kita sudah memiliki peta bintang Cina kuno namun masih membutuhkan penanggalan petanya,” kata Menzies. Saat sedang bingung memikirkan masalah ini, tiba-tiba ditemukanlah pemecahannya. “Dengan kemujuran luar biasa, salah satu dari tujuan yang mereka lalui, yakni antara Sumatra dan Dondra Head, Srilanka, mengarah ke barat.”

Bagian dari pelayaran tersebut rupanya sangat dekat dengan garis katulistiwa di Samudera Hindia. Adapun Polaris, sang bintang utara, dan bintang selatan Canopus, yang dekat dengan lintang kutub selatan, tercantum dalam peta. “Dari situ, kita berhasil menentukan arah dan letak Polaris. Sehingga selanjutnya kita bisa memastikan masa dari peta itu yakni tahun 1421, plus dan minus 30 tahun.”

Sequoyah Atas temuan tersebut, Phillip Sadler, pakar navigasi dari Harvard-Smithsonian Center for Astrophysics, mengatakan perkiraan dengan menggunakan peta kuno berdasarkan posisi bintang amatlah dimungkinkan. Dia juga sepakat bahwa estimasi waktu 30 tahun, seperti dalam pandangan Menzies, juga masuk akal.

Selama ini, masyarakat dunia mengetahui kiprah Zheng He sebagai penjelajah ulung. Dia terlahir di Kunyang, kota yang berada di sebelah barat daya Propinsi Yunan, pada tahun 1371. Keluarganya yang bernama Ma, adalah bagian dari warga minoritas Semur. Mereka berasal dari kawasan Asia Tengah serta menganut agama Islam.

Ayah dan kakek Zheng He diketahui pernah mengadakan perjalanan haji ke Tanah Suci Makkah. Sementara Zheng He sendiri tumbuh besar dengan banyak mengadakan perjalanan ke sejumlah wilayah. Ia adalah Muslim yang taat.

Yunan adalah salah satu wilayah terakhir pertahanan bangsa Mongol, yang sudah ada jauh sebelum masa dinasti Ming. Pada saat pasukan Ming menguasai Yunan tahun 1382, Zheng He turut ditawan dan dibawa ke Nanjing. Ketika itu dia masih berusia 11 tahun.

Zheng He pun dijadikan sebagai pelayan putra mahkota yang nantinya menjadi kaisar bernama Yong Le. Nah kaisar inilah yang memberi nama Zheng He hingga akhirnya dia menjadi salah satu panglima laut paling termashyur di dunia.